Сучасна цивілізація та культура

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – проф. Мельничук І. М.

Проблеми, тенденції і перспективи розвитку сучасного світу вимагають від істориків осмислення глибинних причинно-наслідкових зв’язків, які знаходяться у їх основі. З огляду на важливість соціокультурних аспектів еволюції сучасної світової спільноти особливо важливе значення має цивілізаційний вимір історичного розвитку. «Історія цивілізацій» є однією із спеціальних дисциплін для студентів
гуманітарних спеціальностей, мета якої – надати студентам уявлення про цивілізаційний підхід до історії людства та сьогодення, основні складові цивілізаційної приналежності країн та народів, сформувати навички класифікації та типології суспільств за цивілізаційними ознаками. У межах курсу основна увага приділена вивченню головних проблем, що торкаються цивілізаційного протистояння, зіткнення цивілізацій унаслідок перетворення біполярного світу на однополюсний і згодом на багатополюсний, а також питанням цивілізаційної самоідентифікації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних цивілізаційних теорій, їх суті, а також історія цивілізацій, які існують і
сьогодні та міжнародні, культурні, наукові відносини між ними. Дисципліна «Сучасна цивілізація та культура» збагатить духовний світ
студентів, сформує вміння бачити й розуміти твори світового мистецтва, дозволить сприймати світові та національну культури, цивілізації як невід’ємну частину загального розвитку й становлення особистості.
Предмет: У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні етапи розвитку цивілізаційного підходу до історії та сучасності людства. Вільно орієнтуватися у принципах цивілізаційного підходу і розуміти їх відмінність від складових інших парадигм, визначати причини цивілізаційного протистояння. На підставі сформованих навичок самостійного опрацювання доступної інформації студент має навчитися визначати причини міжцивілізаційних протиріч, що полягають у культурних, мовних, етнічних відмінностях.
Мета: сформувати уявлення студентської молоді про культурно-історичний процес світових цивілізацій та України;
– сформувати бачення студентів духовних цінностей та пріоритетів українського народу;
– ознайомити студентів і дозволить аналітично оцінити культурний розвиток світових цивілізацій та України в різні історичні періоди;