Сучасні аспекти медичної паразитології

Кафедра медичної біології

Відповідальний за впровадження – ст. викл. Ярема О.М.

МЕТА: навчальної дисципліни «Медична паразитологія» випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти бакалавр.
Вивчення медичної паразитології формує у студентів цілісну уяву про загальну організацію та біології найпростіших, гельмінтів, членистоногих, їх морфоанатомію і фізіологію та життєдіяльність, їх еколого-етологію та особливості життєвого циклу.

В результаті вивчення дисципліни: «Медична паразитологія» студент повинен знати:
1. Сутність, фундаментальні властивості, атрибути та рівні організації життя;
2. Поділ клітин і розмноження організмів;
3. Основи екології у найпростіших, гельмінтів та членистоногих;
4. Значення екологічних факторів в еволюції найпростіших, гельмінтів та членистоногих.
В результаті вивчення дисципліни: «Медична паразитологія» студент повинен вміти:
1. Визначити місце тварини як біологічного об’єкта в системі живої природи;
2. Визначати на мікропрепаратах представників різних класів тварин;
3. Ідентифікувати різні стадії життєвого циклу тварин;
В результаті вивчення дисципліни: «Медична паразитологія» студент повинен оволодіти навичками:
1. техніки мікроскопування;
2. виготовлення тимчасових мікропрепаратів;
3. натуралістичної роботи і природоохоронної діяльності