Міжнародна науково-практична конференція педагогів та філологів-германістів у ТДМУ

23-24 листопада 2017 року в стінах Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації» за участю науковців з різних куточків України та зарубіжжя, яку організувала кафедра іноземних мов. На  конференції,  присвяченій 60-річчю ТДМУ, розглядалися питання вищої освіти у порівняльно-історичній ретроспективі.

Перед початком роботи учасники конференції ознайомилися з історичним минулим, славним сьогоденням та перспективами розвитку університету, переглянувши фрагменти фільму про ТДМУ.

На конференції обговорювались педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту та організації навчального процесу. Пріоритетним було питання виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки. Провідні педагоги ділились досвідом використання інформаційних та інноваційних технологій у методиці викладання іноземних мов для професійного спілкування та мовної підготовки іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах. У багатьох доповідях прозвучали питання про міжкультурну комунікацію в умовах глобалізації та формування культури лікаря; дистанційне навчання в системі медичної освіти та інші тощо.

Загалом у роботі конференції взяли участь 183 учасники: 102 представники Тернопільської області (у т.ч. 72 співробітники університету), 76 іногородніх з різних областей України (Київ, Харків, Чернівці, Львів, Одеса, Рубіжне, Дрогобич, Запоріжжя, Вінниця, Дубно та інші) й зарубіжні науковці Німеччини, Швейцарії, Румунії, Польщі, Латвії, зокрема д-р пед. наук Федчишин Н.О., професори Беннер Д. (Німеччина), Боднар Я.Я., Бойчук А.В., Бондаренко Ю.І., Боярчук О.Р., Брінкманн М. (Німеччина), Вихрущ А.В., Григор’єва О.А, Денефіль О.В., Загайко А.Л., Задорожна І.П., Зенцака А. (Латвія), Ігнатюк О.А., Касьянова О.М., Локшина О.І., Мельничук І.М., Мисула І.Р., Морська Л.І., Олькерс Ю. (Швейцарія), Пантюк М.П., Пантюк Т.І., Пірен М.І., Рамбу Н. (Румунія), Тимчук Л.І., Філяніна Н.М. та ін.

З вітальним словом до учасників конференції від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди, звернувся проректор з наукової роботи, проф. Іван Кліщ. Іван Миколайович звернув увагу на актуальність запропонованої тематики конференції, наголосив на тому, що це перша міжнародна конференція педагогів та філологів-германістів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського, а також побажав усім учасникам конференції плідної роботи.

Відкриваючи пленарне засідання, з вітальним словом виступила завідувач кафедри іноземних мов, д-р пед.н. Надія Федчишин. На пленарному засіданні науковці виголосили 9 доповідей.

Завідувач кафедри гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету, д-р філософ.н. Неля Філяніна презентувала доповідь «Екологічна та естетична освіта і виховання». Науковець відзначила, що екоосвітній потенціал гуманітарного знання цілком органічно вписується в тренд «антропологічного повороту» європейської гуманітаристики, який не лише розглядає людину в її автентичності, а й вносить кардинальні зміни в методологію вивчення.

Значний науковий інтерес викликав виступ професора кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ, д-ра пед.н., проф. Анатолія Вихруща про основні проблеми, які виникають у діяльності фахівця вищої школи, і запропонував своє бачення їх вирішення. Вчений наголосив, що освіта є запорукою формування та накопичення інтелектуального капіталу. Проте наша проблема і сьогодні полягає у тому, що ми безвідповідально віддаємо свої напрацювання іншим, не шануємо особистостей-професіоналів, маємо високий відсоток відтоку кадрів у зарубіжні країни. Таке ставлення до освіти не забезпечить підготовку інноваційного капіталу для здійснення суспільних змін у державі. Серед найважливіших умов підвищення якості професійної діяльності промовець назвав  готовність до змін, творчий пошук, формування професійної культури фахівця вищої школи і запропонував нові підходи до професійної підготовки студентів-медиків, зокрема, запропонував організувати педагогічні тренінги для молодих викладачів, дитячий університет, університет 3-го віку задля популяризації медичної освіти.

Професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Тетяна Пантюк виступила з доповіддю «Здоров’я дитини як необхідна умова її гармонійного розвитку». Науковець наголосила, що турбота про здоров’я та фізичний розвиток дитини у сучасній освітній парадигмі повинна стати пріоритетом української освіти. На перше місце ставиться фізичне здоров’я дитини, бо, дбаючи про здорову націю, не можна не брати до уваги здоров’я окремої людини.

Завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ, д-р пед.н., проф. Ірина Мельничук звернула увагу присутніх на інтегративний характер інтерактивного навчання, яке об’єднує елементи багатьох інновацій, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності студентів на основі посиленої міжособистісної взаємодії, характеризує його як інноваційний процес і визначає основний напрям педагогічних трансформацій: зміни технологій щодо організації самоосвіти студента.

Завідувач кафедри практики англійської мови та методики її викладання ТНПУ, д-р пед.н., проф. Ірина Задорожна у своєму виступі англійською мовою акцентувала увагу на важливості формування рефлексивних умінь студентів, розглядаючи системну рефлексію як важливий компонент ефективного навчання і одну із ключових складових сучасного викладання іноземної мови, що допомагає не лише краще зрозуміти поведінку індивіда, але й сприяє мотивації його навчальної діяльності, розвитку мислення, здатності розглядати проблеми або ситуації з різних точок зору.

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ, канд. біол.н., доц. Олена Волошин у своїй доповіді «Професійна компетентність як фактор формування особистості випускника сучасної вищої школи» зазначала, що виховання особистості молодого фахівця передбачає формування у студентів вищої школи теоретичної і практичної бази компетенцій, компетентностей і ефективних механізмів комунікацій.

З цікавою доповіддю про сутність іншомовної стратегічної компетентності в аудіюванні у професійній діяльності майбутніх лікарів виступила завідувач кафедри англійської філології ТНПУ, д-р пед.н., проф. Лілія Морська. Науковець відзначила, що іншомовне аудіювання у медичному дискурсі як вид мовленнєвої діяльності у професійному спілкуванні майбутніх лікарів слід розглядати як активний і динамічний мовленнєво-мисленнєвий процес декодування, сприймання, розуміння та особистісно-спрямованої інтерпретації почутого на слух повідомлення іноземною мовою у процесі здійснення професійно орієнтованої комунікативної діяльності із задіянням психофізіологічних механізмів уваги, сприймання, пам’яті, мислення.

Комунікативним особливостям мовленнєвої поведінки учасників медичного дискурсу була присвячена доповідь «Cross-Cultural Aspect of Physician-Patient Communication» доцента кафедри іноземних мов Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, канд.філ.н., доц. Ольги Дунаєвської.

Цікаву і насичену доповідь про систему вищої медичної освіти Фінляндії на секційному засіданні виголосила доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами ТДМУ, канд. мед.н., доц. Марія Шкільна.

Активними на секційних засіданнях були канд. пед.н., доц. кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича Лариса Платаш та завідувач кафедри іноземних мов Одеського національного медичного університету, канд. філ.н., доц. Галина Єрьомкіна.

Цікавим і пізнавальним для учасників конференції був семінар Агенції іноземних мов «Руна» (м. Львів) щодо алгоритму здачі та структури іспиту Cambridge English Test рівня В2.

Інформацію подала кафедра іноземих мов.