Правове регулювання окремих видів медичної практики

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доц. Калинюк Н.М. 

Дисципліна покликана максимально спектрально надати необхідні знання і навички студентам з правових питань захисту їх прав і прав інших суб’єктів медичних правовідносин за окремими видами медичної практики. Це сприятиме формуванню високого рівня їх правосвідомості та правової культури й недопускатиме правового нігілізму.

Предметом курсу: є отримання студентами знань щодо правового регулювання стоматологічної практики в Україні; надання медичної допомоги, в тому числі й уразливим верствам населення; профілактики та лікування інфекційних хвороб; донорства в Україні.

Мета: фахова підготовка студентів з метою формування їх компетенції в галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань та набуття правових навичок у сфері охорони здоров’я.