Процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доц. Калинюк Н.М. 

Дисципліна покликана максимально спектрально надати необхідні знання і навички студентам з правових питань захисту їх прав і прав інших суб’єктів медичних правовідносин. Це сприятиме формуванню високого рівня їх правосвідомості та правової культури й недопускатиме правового нігілізму.

Предметом курсу: є отримання студентами знань щодо видів юридичної відповідальності за професійні правопорушення; дефектів надання медичної допомоги; ятрогенної патології та її медико-правового значення; процедур та механізмів захисту прав суб’єктів медичних правовідносин; порядку здійснення контролю якості медичної допомоги.

Мета: фахова підготовка студентів з метою формування їх компетенції в галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань та набуття правових навичок у сфері охорони здоров’я.