Меню Закрити

Академічне письмо

Кафедра української мови

Відповідальний за впровадження – проф. Вихрущ А.В..

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – Актуальність дисципліни обумовлена новими тенденціями, властивими для сучасної науки і практики. Для розуміння перспективних напрямів досліджень доцільно звернути увагу на два важливих документи. По – перше, на урядовому рівні групами провідних експертів підготовлено висновки про інтелектуальний капітал країни. Цей документ характеризується, насамперед, компаративістичним підходом. Вдало обрана своєрідна методологічна основа, яка дозволила уникнути хаотичного нагромадження інформації. Це дозволяє планомірно вирішувати проблеми, приймати ефективні управлінські рішення. По – друге, важливими є прогностичні висновки експертів Римського клубу, які звернули увагу на ймовірне зростання екологічної, економічної, соціальної, політичної, культурної, моральної кризи. Пріоритетного значення набуває інтегральне,  системне мислення, розвиток творчих здібностей, що є основою для якісної освіти. Ці завдання є визначальними в нормативних документах, прийнятих в Україні.

Метою дисципліни є розвиток академічної культури, академічної грамотності, практичних навичок усної і писемної мови аспірантів необхідних   для успішного навчання та майбутньої професійної діяльності.

Пріоритетні компетентності: розвиток творчих здібностей, готовності до інноваційної діяльності; розуміння дидактичних закономірностей, особливостей особистісного розвитку; інтегральне мислення; використання фахової нормативної лексики (медичної термінології); наукова мова молодого вченого; використання здобутих знань у професійній  діяльності;   комунікативні  навички;  розвиток  навичок публічного  виступу  та  наукової  дискусії;  формування культури оформлення наукового тексту; вміння і навички аналітичного опрацювання джерел наукової інформації, правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування.