Меню Закрити

Конфліктологія

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – проф. Мельничук І.М.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – Навчальна дисципліна є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації медичних працівників, які будуть кваліфіковано розв’язувати конфліктні ситуації на усіх соціальних рівнях й адаптованими до викликів практичної медицини в контексті взаємин з іншими суб’єктами.

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів теоретичних знань про місце і значенням конфліктів у повсякденному житті та професійній діяльності майбутнього медичного працівника.

        Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна є інтеграцією галузей конфліктології, яка повинна здійснюватися на основі принципу рівності всіх приватних конфліктологічних наук. Сфера наукових знань про шляхи і спо­соби передбачення, попередження, подолання протиріч у відношеннях між окремими людьми, групами, об’єднаннями та їх гармонізації, які є необхідним складником компетентнісного підходу до формування медичного працівника.

Програма дисципліни структурована та складається із трьох розділів. Розділ 1. Загальна теорія конфлікту. Розділ 2. Особливості конфліктів на різних рівнях соціальної системи. Розділ 3. Попередження та розв’язання конфліктів.