Меню Закрити

Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

Кафедра загальної хірургії 

Відповідальний за впровадження – доц. А.В. Павлишин

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – Розвиток суспільства і науково-технічний прогрес неможливі без розвитку інтелектуальної власності. Тому людство має можливість вільного доступу до інформації про об’єкти інтелектуальної власності. Наприклад, будь-хто може вільно отримати інформацію про винахід, прочитавши його опис, який публікується державним патентним відомством. У такому випадку володіння інформацією про об’єкт винаходу дозволяє користуватися нею для розробки нових винаходів, але право розпоряджатися цим об’єктом має лише патентовласник. Навчальна дисципліна базується на вивченні студентами та аспірантами особливостей патентотворення та патентного законодавства.

Дана дисципліна ставить за мету підготовку спеціалістів, які володіють теоретичною базою та практичними навичками з законодавчих основ набуття, передачі, охорони і захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема промислової власності в Україні і світі. Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни «Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій» полягають в тому, що науковець в своїй майбутній професійній діяльності повинен вміти: оформляти патентні права, а також матеріали щодо їх правового захисту і передачі майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності.