Меню Закрити

Фармакологія

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією

Відповідальний за впровадження – проф. Олещук О.М.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 20 год., практичні заняття 70 год., самостійна робота 120 год.

 

Короткий опис дисципліни – Вивчення дисципліни включає визначення групової належності лікарських засобів, їх фармакокінетики, фармакодинаміки, проявів можливої побічної дії та симптомів передозування, головних показань до призначення і взаємодії з іншими ліками. В наш час фармакологію слід розглядати як потужну гілку медичної науки, чому сприяли визначні досягнення молекулярної біології. З’явилися її нові наукові напрямків, зокрема фармакогенетики, хронофармакології, розробку нових концепцій щодо взаємодії хімічних агентів довкілля з живими структурами організму на молекулярному і субмолекулярному рівнях. Ці досягнення фармакології лягли в основу цілеспрямованого створення великої кількості нових лікарських засобів, підвищення ефективності фармакотерапії і хіміотерапії. В ситуації, коли арсенал лікарських засобів досяг багатьох тисяч, а об’єм інформації про характер і механізм їх дії на організм, значно зріс, виникла необхідність викладання фармакології проводити в тісному поєднанні з основ фармакотерапії, причом в значно більшому об’ємі, ніж це передбачено навчальною програмою. Крім того, студентів медичного вузу вже на третьому курсі неохідно ознайомити із сучасною концепцією фармакотерапії, яка проголошує: кожному хворому індивідуальну програму високоефективного і безпечниго лікування. Досягнення медицини взагалі і фармакології зокрема вже давно заперечують застарівшу концепцію стандартного лікування.

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей:

Інтегральна: Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі фармації..

Загальні:

  • Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.
  • Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
  • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї.
  • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
  • Вміння планувати та управляти часом.

Спеціальні (фахові, предметні): здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки.