Меню Закрити

Технологія ліків

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Відповідальний за впровадження – доц. Белей Н.М.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 20 год., практичні заняття 70 год., самостійна робота 120 год.

 

Короткий опис дисципліни. Навчальна дисципліна є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації фармацевтичних працівників, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до викликів практичної фармації в контексті взаємин з іншими суб’єктами фармацевтичної галузі. Метою вивчення дисципліни є комплексна підготовка фахівців, формування у них системи знань про сучасні підходи до створення , виробництво, вдосконалення лікарських засобів у різних лікарських формах, покращення їх біодоступності, підвищення ефективності і рівень безпеки.

Вивчення даної дисципліни забезпечує високий рівень підготовки з організації, проведення наукових досліджень з створення оптимальних лікарських форм, їх біофармацевтичної оцінки, статистичної обробки результатів дослідження, висновків, підготовки наукових статей та дисертації. Аспіранти отримають необхідний обсяг теоретичних знань і практичних навиків, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, для подальшого проведення експериментальних досліджень у відповідності з календарним планом виконання дисертаційної роботи, а також при виконанні професійних обов’язків на виробництві.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

  1. Інтегральна: Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини.
  2. Загальні:

1) Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.

2) Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.

3) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

4) Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.

5) Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї.

6) Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

7) Вміння планувати та управляти часом.

  1. Спеціальні (фахові):

1) Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.

2) Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері медицини.

3) Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та процесів в галузі медицини відповідно до цілей та завдань наукового проекту.

4) Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я.

5) Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:

6) Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.

7) Демонструвати знання технології в цілому і методів певної сфери наукових інтересів, зокрема.

8) Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.

9) Виявляти невирішені проблеми у предметній області медицини та визначати шляхи їх вирішення

10) Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.

11) Використовувати результати наукових досліджень в медичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.

12) Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної команди.

13) Організовувати навчання учасників освітнього процесу при виконанні наукової та освітньої діяльності та впливати на їх соціальний розвиток.

14) Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення.

15) Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів.