Меню Закрити

Загальна патологія

Кафедра патологічної фізіології

Відповідальний за впровадження – проф. Денефіль О.В.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни. У повсякденній практичній діяльності лікар завжди враховує характер хвороби й особливості її протікання. Саме це  вивчає загальна патологія. В полі зору патофізіології перебувають, насамперед, функціональні зрушення, що виникають в різних органах і системах при наявності патологічного процесу. Знання загальних законів, за якими розвивається хвороба, переносить діяльність лікаря на наукову основу, дозволяє обґрунтовано будувати лікувальну тактику і прогнозувати наслідки. Особливість загальної патології полягає в тому, що вона вивчає загальне у хворобі, тобто найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби, в той час як інші науки вивчають особливе, спеціальне. Загальна патологія намагається вникнути в глибинну суть хвороби, виявити її фундаментальні механізми, збагнути внутрішню природу патологічного процесу, який лежить в її основі, сформулювати загальні закони, на які могла б опертися практична медицина.

Дисципліна забезпечує набуття компетентностей:

 1. Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної діяльності, проводити  оригінальне наукове дослідження, здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань/вмінь та їх практичне втілення
 2. Загальні компетентності:
  • Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.
  • Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.
  • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї.
  • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
  • Вміння планувати та управляти часом.
 3. Спеціальні (фахові) компетентності
 • Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі медицини, майбутньої професійної діяльності у сфері вищої медичної освіти.
 • Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у сфері медицини.
 • Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері медицини.
 • Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та процесів в галузі медицини відповідно до цілей та завдань наукового проекту.
 • Володіння сучасними методами наукового дослідження.
 • Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів наукового дослідження.
 • Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, його роль у суспільстві.
 • Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та практику охорони здоров’я.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.
 • Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій медичній освіті, керувати науково-педагогічним (науковим) колективом.