Меню Закрити

БІОХІМІЯ

Кафедра медичної біохімії

Відповідальний за впровадження – проф. Лихацький П. Г.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 56 год., самостійна робота 114 год.

 Короткий опис дисципліни – ґрунтується на використанні сучасних методів біохімічних досліджень, орієнтується на вивчення порушень біохімічних процесів життєдіяльності та засоби їх виявлення. Сучасна біохімія дозволяє суттєво полегшити кваліфіковану та обґрунтовану постановку діагнозу, вибір тактики лікування та оцінки прогнозу при багатьох захворюваннях, розробку скринінг-тестів для ранньої діагностики, моніторинг розвитку та перебігу захворювань. Найчастіше біохімічні лабораторії виконують традиційні дослідження сироватки (плазми) крові та сечі. Але на даний час спостерігається значне збагачення біохімічних технологій новими методами досліджень, підвищення їх діагностичної чутливості та специфічності сприяє розширенню об’єктів біохімічного аналізу. З іншого боку, широке впровадження сучасних біохімічних аналізаторів, мас-спектрометрів, проточної цитометрії дозволяє проводити комплексний аналіз із використанням незначного об’єму біологічної проби. Підготовка кваліфікованого біолога потребує глибокого оволодіння знаннями щодо молекулярних основ життєдіяльності організму та причинно-наслідкових зв’язків процесів, які відбуваються в ньому. Практично усі патологічні стани відзначаються порушення структури та функцій молекул і міжмолекулярних взаємодій. Молекулярні порушення обміну речовин проявляються підвищенням або зниженням вмісту проміжних або кінцевих метаболітів у біологічному матеріалі, недостатністю ензимів, які каталізують специфічні для них реакції. За зміною концентрацій метаболітів, активності ензимів судять про порушення на певній ділянці метаболічного шляху.

Поряд із практичними уміннями здобувач вищої освіти здатний назвати біологічну роль та особливості метаболізму основних класів біополімерів в організмі людини, біохімічні показники основних біохімічних процесів, біохімічні констеляції, пояснити молекулярні основи та біохімічні ознаки ензимології, обґрунтувати найбільш інформативні новітні методи ензимології, практично застосовувати теоретичні знання у вирішенні завдань сучасної біології.