Меню Закрити

НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ

Кафедра анатомії людини

Відповідальний за впровадження – доц. Ремінецький Б.Я., доц. Яворська С.І.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 56 год., самостійна робота 114 год.

 

Короткий опис дисципліни – навчальна дисципліна передбачає засвоєння закономірностей розвитку та будови систем та органів тіла людини, а також методів та прийомів морфологічних досліджень, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів;

закладає основи вивчення морфологічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з анатомії людини в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності; закладає майбутнім докторам філософії фундамент для подальшого засвоєння ними знань для проведення ґрунтовних наукових досліджень в галузі «Біологія», забезпечуючи проведені ними дисертаційні роботи принципами доказовості, об’єктивними критеріями достовірності та способами узагальнення результатів досліджень.

У результаті вивчення дисципліни «Нормальна анатомія» аспірант повинен оволодіти навичками:

  • співвідносити закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини органів із вадами розвитку;
  • описувати будову тіла людини, системи та органи, що його складають;
  • інтерпретувати топографо-анатомічні взаємовідносини органів людини;
  • володіти латинською термінологією відповідно до вимог міжнародної анатомічної номенклатури;
  • визначати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;
  • трактувати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини їх мінливість під впливом екологічних факторів;
  • передбачати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;
  • володіти морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту морфологічного дослідження;
  • самостійно проводити підбір та аналіз сучасної морфологічної наукової інформації, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень.