Меню Закрити

Докторантура, аспірантура, клінічна ординатура та магістратура

Адреса сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури:

Україна, 46001, м. Тернопiль, Майдан Волi, 1

тел. (0352) 524554;

e-mail: aspirantura.tdmu@yandex.ua

Працівники сектору:

image002

 Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури  

кандидат медичних наук, доцент Потіха Наталія Ярославівна

image004

Спеціаліст 1-ї категорії сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури

Ковалик Ольга Степанівна

MED_8408

Фахівець сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури

Василик  Наталія Ярославівна

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР АСПІРАНТУРИ, КЛІНІЧНОЇ ОРДИНАТУРИ ТА МАГІСТРАТУРИ

 1. Загальні положення

1.1. Сектор аспірантури, клінічної ординатури та магістратури є структурним підрозділом наукового відділу, що не має прав юридичної особи, основними функціями якого є організація підготовки науково-педагогічних кадрів.

1.2. У своїй діяльності сектор керується Законом України “Про Вищу освіту”, постановами Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я, розпорядженнями обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, Статутом університету, цим Положенням та наказами ректора.

1.3. Загально-організаційне керівництво сектором аспірантури, клінічної ординатури та магістратури  здійснює проректор з наукової роботи.

 1. Завдання сектору
 • Організація планування та контроль за виконанням кандидатських і докторських дисертацій.
 • Організація прийому, навчання та розподілу на роботу аспірантів, клінічних ординаторів та магістрів медицини.
 1. Функції сектору
 • Збір заявок про необхідність відкриття аспірантури, докторантури, клінічної ординатури і магістратури.
 • Підготовка планів прийому в аспірантуру, докторантуру, клінічну ординатуру і магістратуру.

3.3. Підготовка і подання документації про прийом в аспірантуру, докторантуру, клінічну ординатуру і магістратуру, у конкурсну комісію університету і МОЗ України.

 • Оформлення поточної документації, яка стосується підготовки аспірантів, докторантів, клінічних ординаторів і лікарів-інтернів, що навчаються у магістратурі.
 • Методична допомога у складанні та контроль за виконанням навчальних планів і програм аспірантами, докторантами, клінічними ординаторами і лікарями-інтернами, що навчаються у магістратурі.
 • Контроль за проведенням щорічних атестацій аспірантів, докторантів, клінічних ординаторів.

3.7. Підготовка матеріалів з розподілу на роботу осіб, які завершують навчання в аспірантурі та клінічній ординатурі.

3.8. Підготовка та подання до МОЗ України, відділу медичної статистики МОЗ та облстатуправління звітної документації про навчання аспірантів, докторантів, клінічних ординаторів та лікарів-інтернів, що навчаються у магістратурі.

3.9. Організація прийому кандидатських іспитів з іноземних мов, філософії та спеціальностей.

 1. Права та обов’язки

4.1. Права та обов’язки завідувача сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури визначаються посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку університету.

4.2. Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури повинен знати:

а) положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, клінічну ординатуру та магістратуру;

б) положення про складання кандидатських іспитів;

в) інструкції з діловодства академії;

г) діловодство відділу.

4.3. Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури має право:

4.3.1. Представляти сектор з питань підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів на засіданнях ректорату, консультативної та вченої рад, нарадах, семінарах тощо.

4.3.2. Отримувати від структурних підрозділів університету відомості, що потрібні для вирішення поставлених перед ним завдань.

4.3.3. Вносити пропозиції керівництву університету щодо надання академічних відпусток, переведення, розподілу та відрахування аспірантів, клінічних ординаторів та магістрантів.

4.4. Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури зобов’язаний погоджувати кандидатури претендентів на вступ до магістратури з радою студентського наукового товариства і студентською радою.

 1. Керівництво сектором

5.1. Керує сектором завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури.

 • Завідувач призначається наказом ректора університету з числа осіб професорсько-викладацького складу, які мають вчене звання доцента або професора і науковий ступінь кандидата або доктора наук.
 • Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури підпорядкований безпосередньо проректору з наукової роботи.
 1. Взаємовідносини, зв’язок

6.1.Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури тісно співпрацює зі всіма структурними підрозділами університету з метою забезпечення організації підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.

 1. Майно і кошти

7.1. Керівництво університету забезпечує сектор необхідним обладнанням і устаткуванням.

7.2. Завідувач сектору аспірантури, клінічної ординатури та магістратури несе відповідальність за раціональне використання апаратури та збереження майна відділу.

 1. Контроль та ревізування діяльності

8.1. Контроль за діяльністю сектору здійснюється ректором університету, проректором з наукової роботи.

8.2. Перевірка та ревізування діяльності сектора проводяться комісіями, які призначаються МОЗ України, Міністерством освіти України або створюються за наказом ректора університету.

 1. Реорганізація та ліквідація

9.1. Реорганізація та ліквідація сектора здійснюються за вказівкою ректора і затверджуються на засіданні ректорату або вченої ради університету.

Навчання у магiстратурi здiйснюється за спецiальностями:

 1. Акушерство та гiнекологiя
 2. Терапiя
 3. Хiрургiя
 4. Анестезiологiя
 5. Медицина невiдкладних станiв
 6. Загальна практика – сiмейна медицина
 7. Урологiя
 8. Психiатрiя
 9. Педiатрiя
 10. Отоларингологiя
 11. Дерматовенерологiя
 12. Офтальмологiя
 13. Фтизiатрiя
 14. Iнфекцiйнi хвороби
 15. Неврологiя
 16. Ортопедiя та травматологiя
 17. Фармація
 18. Клінічна фармація
 19. Стоматологія

По закiнченнi навчання видається диплом магiстра медицини (фармації) з вiдповiдної спецiальностi.

Навчання в клiнiчнiй ординатурi здiйснюється за спецiальностями:

 1. Акушерство i гiнекологiя
 2. Анестезiологiя
 3. Дерматовенерологiя
 4. Загальна практика-сiмейна медицина
 5. Гастроентерологiя
 6. Iнфекцiйнi хвороби
 7. Кардiологiя
 8. Клiнiчна iмунологiя
 9. Комбустiологiя
 10. Медицина невiдкладних станiв
 11. Мiкробiологiя та вiрусологiя
 12. Дитяча хiрургiя
 13. Дитячi iнфекцiйнi хвороби
 14. Ендокринологiя
 15. Неврологiя
 16. Нейрохiрургiя
 17. Нефрологiя
 18. Онкологiя
 19. Ортопедiя i травматологiя
 20. Оториноларингологiя
 21. Офтальмологiя
 22. Педiатрiя
 23. Променева терапiя
 24. Психiатрiя
 25. Радiологiя
 26. Ревматологiя
 27. Рентгенологія
 28. Судинна хiрургiя
 29. Судово-медична експертиза
 30. Терапiя
 31. Урологiя
 32. Фтизiатрiя
 33. Хiрургiя

Термiн навчання в клiнiчнiй ординатурi складає 2 роки, для iноземних громадян  – 2-3 роки. Вартiсть  одного року навчання у клiнiчнiй ординатурi для iноземних громадян становить 4000 доларiв США.

По закінченню терміну навчання видається посвiдчення загальнодержавного встановленого зразка про навчання в клiнiчнiй ординатурi за певною спецiальнiстю.

Навчання в аспiрантурi (з відривом від виробництва та без відриву від виробництва) здiйснюється за спецiальностями:

 1. Акушерство та гiнекологiя
 2. Внутрiшнi хвороби
 3. Хiрургiя
 4. Онкологiя (медичні науки)
 5. Педiатрiя
 6. Ревматологiя
 7. Iнфекцiйнi хвороби
 8. Нервовi хвороби
 9. Оториноларингологiя
 10. Фтизiатрiя
 11. Патологiчна анатомiя (медичні науки)
 12.  Гiгiєна (медичні науки)
 13.  Мiкробiологiя (медичні науки)
 14.  Нормальна анатомiя (медичні науки)
 15.  Нормальна фiзiологiя (медичні науки)
 16.  Патологiчна фiзiологiя (медичні науки)
 17. Фармакологiя (медичні науки)
 18.  Гiстологiя, цитологiя, ембрiологiя
 19.  Біохімія (медичні науки)
 20. Стоматологія
 21.  Соціальна медицина
 22.  Фармакологiя (фармацевтичні науки)

Навчання в докторантурi здiйснюється за спецiальностями:

 1. Акушерство та гiнекологiя
 2. Внутрiшнi хвороби
 3. Хiрургiя
 4. Педiатрiя
 5. Iнфекцiйнi хвороби
 6. Оториноларингологiя
 7. Патологiчна анатомiя (медичні науки)
 8. Патологiчна фізіологія (медичні науки)
 9. Фармакологiя (медичні науки)
 10. Мiкробiологiя (медичні науки)
 11.  Нормальна анатомія

Термiн навчання в очній аспiрантурi та докторантурi триває не бiльше 3-х рокiв. За час навчання аспiрант повинен пiдготувати кандидатську дисертацiю, докторант – докторську дисертацiю до офiцiйного захисту.

Для iноземних громадян вартiсть оплати за 1 академiчний рiк становить 4000 доларiв США. Iноземним громадянам, якi навчаються в клiнiчнiй ординатурi, аспiрантурi, докторантурi, надається гуртожиток. Порядок розрахункiв (готiвкою, безготiвково) та термiни внесення плати за навчання i проживання в гуртожитку (кожного семестру, щороку тощо) визначаються за домовленiстю при складаннi конкретних угод i контрактiв.