Перейти до вмісту

 за 4 квартал 2023 року

Первинна медична допомога: у 2-х т. : посібник. Т. 1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006. – – 2019 .  У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи E-Health, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ICPC-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингології, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії.  Видання буде корисним для лікарів загальної практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.

 

 

 

 

Первинна медична допомога: у 2-х т. :  посібник. Т. 2. : Поліпрофільні питання у загальній лікарській практиці / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006, 2019 – 2019

 

Реабілітація в сімейній медицині: підручник / [Л. В. Андріюк, Л. С. Бабінець, В. І. Величко та ін.] ; за редакцією Л. С. Бабінець. – Львів : «Магнолія 2006», 2021.

Підручник присвячено актуальним питанням реабілітації у сімейній (амбулаторній) медицині. Автори надали актуальну і сучасну інформацію щодо реабілітаційних можливостей у веденні пацієнтів з найбільш поширеними нозологіями у первинній медичній практиці. Запропоновані алгоритми реабілітації подано у відповідності із сучасними вітчизняними та міжнародними рекомендаціями.

Для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – студентів старших курсів медичних вузів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, фізіотерапевтів, реабілітологів, спеціалістів фізичної реабілітаційної медицини, а також для науковців у цих галузях.

Первинний остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом: клініко-патогенетичні особливості, оптимізація лікування та реабілітації: науково-методичний посібник / Л. С. Бабінець, Т. Г. Маєвська – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 208 с.

У науково-методичному посібнику висвітлено результати власного дослідження авторів із розробки оптимізованих програм лікування та комплексної реабілітації хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом із включенням медикаментозних та немедикаментозних засобів на основі аналізу клініко-патогенетичних особливостей таких хворих.

Для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ревматологів, гастроентерологів, ортопедів-травматологів, реабілітологів, спеціалістів фізичної реабілітаційної медицини.

 

Пластична та реконструктивна хірургія: підручник / [Д. С. Аветіков, В. М. Соколов, К. П. Локес та ін.]; за ред. Д. С. Аветікова. – 2-ге вид., переробл. – Львів : «Магнолія 2006», 2021.

Підручник містить інформацію щодо основних фундаментальних питань пластично-реконструктивної хірургії. Висвітлені методики діагностики та лікування, що застосовуються в клініці пластичної реконструктивно-від­новлювальної та косметичної хірургії. Наведені дані щодо сучасних методик контурної пластики з використанням новітніх розробок в галузі застосу­вання імплантологічних біоматеріалів та тканинної інженерії майбутнього. Для здобувачів закладів другого (магістерського) рівня закладів вищої медичної освіти, як підручник з курсу за вибором «Плас­тична та реконструктивна хірургія» навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 221 «Стоматологія».

 

Скибчик В. А. Клінічна електрокардіографія Клінічна електрокардіографія / В. А. Скибчик, Скибчик Я. В. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021

Посібник базується на світовому та власному досвіді авторів, розкриває нюанси та секрети електрокардіографічної діагностики різних кардіологічних захворювань та синдромів. Розглянуто численні складні варіанти ЕКГ у нормі й патології, описано клінічні випадки з електрокардіограмами.

Видання призначене для лікарів-кардіологів та лікарів з функціональної діагностики, але може бути корисним для терапевтів, сімейних лікарів, фахівців суміжних спеціальностей, лікарів-інтернів, студентів старших курсів медичних університетів.

 

 

 

Невідкладні стани взагальнолікарській практиці: у 2-х т. : навчальний посібник / В. М. Ждан та ін. ; ред. В. М. Ждан. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Магнолія 2006 ; Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020 .

    Навчальний посібник підготовлений для лікарів швидкої і невідкладної допомоги, загальної практики, лікарів різних спеціальностей, інтернів, студентів вищих навчальних закладів.

Актуальні питання загальнолікарської практики в умовах невизначеності : навчально-методичний посібник / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022

Навчально-методичний посібник містить інформацію яка є проміжним підсумком клінічного і наукового досвіду медичної практики у військовий час, боротьби з коронавірусною хворобою, а також таким, шо змінюється на марші, а значить, буде мати продовження. Посібник слугуватиме оптимізації системи охорони здоров’я у галузі загальної практики підготовки якісних високопрофесійних фахівців, які повинні ефективно працювати в умовах невизначеності – в умовах воєнних подій, пандемії коронавірусної інфекції, а також при вирішення інших нагальних запитів медичної практики. Автори сподіваються, шо запропоновані ними алгоритми веденння пацієнтів згідно із сучасними вітчизняними та міжнародними рекомендаціями будуть цінними для практичної медицини. Матеріали викладені у навчально-методичному посібнику, можуть бути цінними для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – студентів старших курсів медичних вузів, лікарів-інтернів за фахом лікарів загальної практики-сімейних лікарів.

Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології / В.А. Скибчик, Я.В. Скибчик. – Вид. 3-є, випр. – Львів: Видавець Марченко Т. В., 2021. – 164 с.

У виданні розглянуто найпоширеніші невідкладні стани в кардіології, які зустрічаються в лікарській практиці. У кожній із представлених нозологій коротко визначено cутність патології, причини її виникнення, описано електрокардіографічні діагностичні критерії з відповідною ілюстрацією електрокардіограм і алгоритми лікування. Для лікарів медицини невідкладних станів, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-інтернів.

Протокольні та ад’ювантні методики лікування і реабілітації хронічного панкреатиту у загальнолікарській практиці  : навчально-методичний посібник / ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021 .

          Навчально-методичний посібник містить наукові і клінічні напрацювання, актуальні для впровадження у клінічну діяльність і педагогічний процес при вивченні дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина.

Бабінець Л. С. Захворювання органів травлення у сімейній медицині : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики – сімейних лікарів, дільничих терапевтів і педіатрів, гастроентерологів, реабілітологів / Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. В. Андріюк. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2021.

У навчальному посібнику матеріал подано системно. Наведено методику огляду пацієнтів із захворюваннями органів травлення. Описано синдроми і найпоширеніші нозології органів травлення в амбулаторній практиці, а також рекомендації щодо медикаментозної та немедикаментозної їх реабілітації.

Нутриціологія в сімейній медицині: у 2-х ч. : навчальний посібник. Ч. 1 : Загальні питання / Л. В. Андріюк [та ін.] ; ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006, 2022

Навчальний посібник містить актуальну і сучасну інформацію щодо оцінки і корекції нутритивного статусу людини у сімейній (амбулаторній) медицині, щодо лікувальних, профілактичних і реабілітаційних можливостей у веденні пацієнтів з найбільш поширеними нозологіями з трофологічними порушеннями у загальнолікарській практиці. Матеріали навчального посібника будуть цінними для навчання і клінічної практики широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, гастроентерологів, ендокринологів, фізіотерапевтів, реабілітологів, спеціалістів фізичної реабілітаційної медицини, а також для науковців у цих галузях, для лікарів-інтернів і студентів старших курсів медичних вузів.

Нутриціологія в сімейній медицині : у 2-х ч. : навчальний посібник. Ч. 2 : Спеціалізовані аспекти / Л. В. Андріюк [та ін.] ; ред. Л. С. Бабінець. – Львів : Магнолія 2006, 2022

Навчальний посібник містить актуальну і сучасну інформацію щодо оцінки і корекції нутритивного статусу людини у сімейній (амбулаторній) медицині, щодо лікувальних, профілактичних і реабілітаційних можливостей у веденні пацієнтів з найбільш поширеними нозологіями з трофологічними порушеннями у загальнолікарській практиці. Матеріали навчального посібника будуть цінними для навчання і клінічної практики широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, гастроентерологів, ендокринологів, фізіотерапевтів, реабілітологів, спеціалістів фізичної реабілітаційної медицини, а також для науковців у цих галузях, для лікарів-інтернів і студентів старших курсів медичних вузів.

Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія : посібник / [О. Є. Абатуров, Л. М. Юр’єва, В. І. Величко та ін.] ; за ред. О. Є. Абатурова та Л. М. Юр’євої. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 268 с  

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні загальні відомості щодо визначення, етіології, епідеміології, класифікації, факторів ризику розвитку та механізмів патогенезу ожиріння. Авторами наведені сучасні уявлення щодо фенотипів та генетичних форм ожиріння, методів діагностики та лікування, наводено опис питань порушення харчової поведінки, психічних та психосоматичних розладів, метаболічного синдрому, фармакологічних та психотерапевтичних методів лікування цих станів, методів превенції і реабілітації пацієнтів з ожирінням. Адресовано здобувачам освіти медичних фа­культетів, аспірантам та викладачам закладів вищої медичної освіти IV рівня акре­дитації, а також фахівцям медичної галузі – лікарям-педіатрам, лікарям загальної практики-сімейної медицини, ендокринологам, терапевтам, психіатрам, медичним психологам тощо.

 

Лабораторна імунологія : навчальний посібник / Л. Є. Лаповець [та ін.]. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021 . – Цена:500.00 грн. Цей посібник має за мету допомогти студентам, слухачам і лікарям різних профілів зрозуміти можливості лабораторного імунологічного обстеження при багатьох хворобах. У ньому акцентовано увагу на різних ланках імунної системи (фактори природної резистентності, специфічні механізми захисту), схематично роз’яснено зв’язок між цими ланками.

 

 

Патоморфологія  = Pathomorphology : атлас / Я. Я. Боднар [та ін.]. – Вінниця : ПП “Нова книга”, 2021.

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами.     Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», лікарів-патологоанатомів.

Роговий Ю. Є. Патофізіологія гострого ушкодження нирок за від’ємного окисно-відновного потенціалу / Ю. Є. Роговий, О. В. Колеснік, В. Я. Цитрін. – Чернівці : Букрек, 2021

Видання може бути корисним для патофізіологів, терапевтів, нефрологів, співробітників науково-дослідних лабораторій, студентів медичних навчальних закладів.

 

 

Оксидативно-нітрозативний стрес та методи його дослідження : навчально-методичний посібник / О. Є. Акімов, В. О. Костенко. – Львів : Магнолія 2006. – 2021. – 152 с.

У посібнику викладені основні механізми, що лежать в основі розвитку оксидативно-нітрозативного ураження органів та систем, наведені алгоритми проведення та інтерпретації біохімічних показників, що характеризують розвиток та перебіг окси­дативно-нітрозативного стресу. Посібник рекомендується студентам, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія», аспірантам, які здобувають сту­пінь доктора філософії за спеціальностями 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина», а також практикуючим лікарям медичного та стоматологічного профілю.

Франчук В. В. Недоліки професійної медичної діяльності: судово-медичні та клініко-соціальні аспекти  / В. В. Франчук. – Львів : Магнолія 2006, 2023.

У монографії на документальному матеріалі конкретних судово-слідчих справ охарактеризовано недоліки професійної діяльності медичних працівників різних спеціальностей, досліджено професійно-соціологічний профіль лікарів, обвинувачених у неналежному наданні медичної допомоги, проаналізовано вироки судів у випадках притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників. Представлено докладний покроковий алгоритм проведення судово-медичних експертиз у випадках правопорушень у сфері професійної діяльності медичних працівників.

Інфекційні та паразитарні хвороби у вагітних і породіль: клініка, діагностика, лікування, акушерська тактика : у 3-х т.  : підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів старших курсів медичних університетів /  ред.: В. П. Малий, В. С. Копча. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 2022.

У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти та студентам старших курсів медичних університетів, Висвітлені найважливіші нозологічні форми інфекційних хвороб, які можуть уражати вагітних, породіль і жінок у післяпологовому періоді. Підручник буде корисний для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів старших курсів медичних університетів

Невідкладна інфектологія  : навчальний посібник для студ. ВМНЗ / ред. В. М. Козько. – 3-е вид., перероб. та доп.. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2023

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, зокрема алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. У третьому виданні: Докорінно перероблено з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій і клінічних настанов, заснованих на принципах доказової медицини, розділи «Інфекційно-токсичний (септичний) шок», «Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові», «Гострий респіраторний дистрес-синдром», «Гостра ниркова недостатність». Доповнено шкалами оцінювання тяжкості стану хворого, органної недостатності та ризику летального наслідку, діагностики ДВЗ-синдрому, вираженості енцефалопатії, які сьогодні широко застосовують у провідних клініках світу (Європи та США).Наведено особливості ведення пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) у разі виникнення в них септичного шоку, ДВЗ-синдрому, гострого респіраторного дистрес-синдрому дорослих. Книга призначена для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, курсантів післядипломної освіти, практичних лікарів.

Юрко К. В. Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль : навчальний посібник для студентів медичних закладів вищої освіти / К. В. Юрко, В. М. Козько, Г. О. Соломенник. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2020.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інфекційний контроль» для студентів напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Викладено сучасні уявлення про внутрішньолікарняні інфекції, причини їх виникнення, етіологію, епідеміологію, принципи епідемічного процесу, шляхи профілактики. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, слухачів медичних закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків і медичних сестер практичної охорони здоров’я.

Епідеміологія у схемах : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІV рівня акредитації та лікарів / М. Д. Чемич [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020/

У навчальному посібнику наведені протиепідемічні заходи стосовно найбільш поширених інфекційних хвороб. У схемах викладено основи епідеміології та заходи з організації і проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при інфекційних хворобах. Посібник буде корисним для студентів, лікарів – інтернів, інфекціоністів, загальної практики – сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей.

 

Епідеміологія: протиепідемічні заходи : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІV рівня акредитації та лікарів / М. Д. Чемич [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020

У навчальному посібнику наведено протиепідемічні заходи стосовно найпоширеніших інфекційних хвороб. Він вибудований з урахуванням кваліфікаційних характеристик нормативно-директивних матеріалів, законів України і наказів МОЗ. У посібнику стисло викладено основи загальної епідеміології, висвітлено спеціальну епідеміологію, заходи з організації і проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при інфекційних хворобах. Посібник буде корисним для студентів, лікарів-інтернів, лікарів-інфекціоністів, лікарів загальної практики – сімейної медицини та інших спеціальностей

Виноград Н. О. Спеціальна епідеміологія : навчальний посібник для магістрів медичних закладів вищої освіти – університетів, інститутів і академій / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2021

У посібнику стисло викладено основи спеціальної епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при різних групах інфекцій.
Видання ілюстровано схемами, таблицями. Кожний тематичний модуль, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання та ситуаційні задачі, що дає можливість оцінити ступінь засвоєння навчального матеріалу.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Клінічні ситуаційні задачі з інфекційних хвороб для студентів медичних закладів вищої освіти та лікарів-інтернів : навчальний посібник для практичних занять / К. Ю. Литвин [та ін.]. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021

У навчальному посібнику наведено клінічні ситуаційні задачі з основних інфекційних захворювань створені для поглибленого вивчення та грунтовного засвоєння матеріалу студентами та лікарями-інтернами.

Dermatology Essentials / J. L. Bolognia, J. V. Schaffer, K. O. Duncan, C. J. Ko. – [S. l.] : Elsevier saunders, 2014.

Dermatology Essentials надає швидкі відповіді на всі важливі аспекти дерматології та вказівки щодо їх застосування у вашій повсякденній практиці. Цей довідник містить важливу інформацію, необхідну для швидкої діагностики та лікування широкого спектру дерматологічних розладів без потреби в будь-яких додаткових ресурсах. В книзі наведено понад 1500 клінічних зображень, ілюстрацій і схем.

 

 

Шевченко А. І. Атлас рентгенограм до практичних занять студентів медичних ЗВО МОЗ України 5-6 курсів спец. “Медицина”, “Педіатрія” / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, В. Г. Нікішина. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021.

У атласі викладені основні відомості про рентгенологічну анатомію органів грудної порожнини, травного та сечовивідного тракту, молочної залози. У кожному розділі наведені клініко-анатомічні класифікації онкопатології бронхолегеневої системи, стравоходу, шлунка, ободової і прямої кишки, сечовивідної системи і молочної залози – основних локалізацій, передбачених типовою навчальною програмою з онкології та їх рентгенологічна семіотика. Всі розділи проілюстровані відповідними рентгенограмами, комп’ютерними томограмами як онкопатології, так і захворювань, що входять до диференціально-діагностичного ряду.

Лупенко С. А. Математичне моделювання та методи опрацювання синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів / С. А. Лупенко, А. С. Сверстюк. – Львів : Магнолія 2006, 2023 .

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення математичних, імітаційних моделей та методів опрацювання в комп’ютерних системах опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів електричної, магнітної та акустичної природи, базуючись на теоретико-імовірнісному підході. Описано нові класи діагностичних ознак: у вигляді коефіцієнтів розкладу взаємно кореляційних функцій синхронно зареєстрованих кардіосигналів однакової та різної фізичної природи у двохвимірні ряди Фур’є. Розроблено програмний комплекс для статистичної опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів з використанням вектора циклічних ритмічно-пов’язаних випадкових процесів.

Марценюк В. П. Математичні моделі та методи компартментного моделювання кіберфізичних систем медико-біологічних процесів / В. П. Марценюк, А. С. Сверстюк. – Львів : Магнолія 2006, 2020.

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання розвитку математичного моделювання та обчислювальних методів у напрямку створення й дослідження нових компартментних математичних моделей кіберфізичних систем медико-біологічних процесів. В монографії розроблено компартментні математичні моделі та методи дослідження кіберфізичних систем медико-біологічних процесів з використанням решітчастих диференціальних та різницевих рівнянь із запізненням на прямокутній та гексагональній решітках. Отримано результати якісного аналізу кіберфізичних систем у вигляді біфуркаційних та фазових діаграм популяцій антигенів відносно антитіл, решітчастих зображень антигенів, антитіл, ймовірностей зв’язків антигенів з антитілами в біопікселях, флуоресціюючих пікселів та електричного сигналу з перетворювача. Запропоновано непрямий метод дослідження експоненціальної стійкості рекурентних нейромережевих моделей, а також алгоритм оптимального керування в моделі кіберфізичних систем лабораторної діагностики на основі полімеразно-ланцюгової реакції. Розроблено програмні засоби комп’ютерної реалізації методів математичного моделювання компартментних кіберфізичних систем медико-біологічних процесів для проведення серії експериментів по дослідженню їх стійкості.

Паляниця Ю. Б. Математичне та комп’ютерне моделювання фонокардіосигналів для удосконалення кардіодіагностичних систем / Ю. Б. Паляниця, А. С. Сверстюк, Г. М. Шадріна. – Львів : Магнолія 2006, 2020

Монографію присвячено побудові математичних, імітаційних моделей та методів цифрового опрацювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів електричної та акустичної природи в комп’ютерних кардіодіагностичних системах і розглянуто ряд важливих наукових результатів удосконалення математичної моделі та методів аналізу фонокардіосиґналу одночасно зареєстрованого з електрокардіосиґналом із врахуванням механізму породження його для підвищення достовірності ранньої діагностики стану серцево-судинної системи людини в автоматизованих діагностичних системах.

Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань / В. П. Марценюк [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2023.

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення інформаційних та математичних моделей в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань. В монографії на основі методів SIR-моделювання здійснено моделювання, аналіз та прогнозування розповсюдження епідемій гострих респіраторних захворювань.

Результати монографії можуть бути використані для наукових досліджень в інформаційних технологіях, системному аналізі, епідеміології, а також в навчальному процесі медичних та технічних університетів.

Соловйова Г. О. Холтерівське моніторування ЕКГ у новонароджених: методичні можливості та клінічні переваги : посібник / Г. О. Соловйова, В. І. Похилько, М. М. Пєший. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020 .

В посібнику детально описано методика проведення Холтерівського моніторування у новонароджених. За основу положено послідовний виклад електрофізіологічних закономірностей, представлені ЕКГ-патерни здорових доношених, передчасно народжених та новонароджених з перинатальною патологією. Дане видання розраховано на лікарів-інтернів, лікарів-неонатологів, лікарів-педіатрів, сімейних лікарів.

 

Невідкладні стани в педіатричній практиці : навчальний посібник / Ю. В. Марушко [та ін.]. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2020

Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу з надання невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні невідкладні стани в педіатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування.

Посібник підготовлено на основі сучасних клінічних рекомендацій, затверджених у країнах Європейського Союзу, США, Канади, що є одним із важливих шляхів упровадження доказової медицини в Україні.

Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів та лікарів загальної практики — сімейних лікарів.

Богдановська Н. В. Фізична реабілітація засобами фізіотерапії : підручник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія” / Н. В. Богдановська, І. В. Кальонова. – Суми : Університетська книга, 2023.

У виданні викладено предмет і завдання фізіотерапії, дана характеристика основних природних і преформованих лікувальних фізичних факторів, розглянуті біофізичні основи їх лікувальної дії на організм людини, наведені показання і протипоказання, апаратура та методи проведення фізіопроцедур. На підтвердження теоретичних положень запропоновано ілюстративний матеріал.

Кальнова І. В. Реабілітаційна діагностика в неврології : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» / І. В. Кальнова, Н. В. Богдановська. – Суми : Університетська книга, 2021.

У навчальному посібнику в систематизованому вигляді подано програмний матеріал дисципліни «Реабілітаційна діагностика в неврології». Викладено принципи реабілітаційного обстеження хворих з різними неврологічними розладами. На підтвердження теоретичних положень запропоновано ілюстративний матеріал. Формуванню необхідних навичок сприятимуть практичні завдання із застосування найбільш поширених зарубіжних та вітчизняних діагностичних тестів і шкал.

Григус І. М. Основи фізичної терапії : навчальний посібник / І. М. Григус, О. Б. Нагорна. – Одеса : Олді-плюс, 2022.

У посібнику викладено теоретичні засади навчальної дисципліни «Основи фізичної терапії». Висвітлено проблеми становлення професійних компетенцій фізичного терапевта. Запропоновано алгоритм процесу реабілітаційного оцінювання та реабілітаційного втручання.

Навчальний посібник розраховано на студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», фахівців, які працюють у галузі корекції, педагогів спеціальної та інклюзивної освіти, спрямований на удосконалення їхньої компетентності в цій сфері.

Карпухіна Ю. В. Основи фізичної реабілітації : навчальний посібник / Ю. В. Карпухіна. – Херсон : Олді-плюс, 2019.

У представленому навчальному посібнику показані сучасні методи фізичної реабілітації. Наведені механізми дії фізичних факторів, їх лікувальні ефекти, розглянуті методики та техніки проведення процедур, показання та протипоказання застосування фізіотерапевтичних процедур. Матеріал посібника може бути використаний у навчальному процесі підготовки фахівців з фізичної реабілітації, медичними сестрами реабілітаційних відділень, інструкторами ЛФК.

 

Практичні навички фізичного терапевта : дидактичні матеріали / Т. Бакалюк [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022.

Підготовка дидактичних матеріалів «Практичні навички фізичних терапевтів» відбулась в межах міжнародного освітнього проекту «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB) колективом авторів університетів партнерів: Національного університету фізичного виховання і спорту України, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, Сумського державного університету.

Дидактичні матеріали являють собою узагальнений збірник сучасних і найбільш використовуваних практичних навичок фізичного терапевта при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату і неврологічних розладах. Дидактичні матеріали складено згідно зі стандартом віщої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Чабан О. С. Медична психологія. Еталони практичних навичок : навчальний посібник / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович. – Львів : Магнолія 2006, 2023 .

У навчальному посібнику детально описані та теоретично обґрунтовані основні принципи та механізми проведення процедур і маніпуляцій, пов’язаних з наданням медико-психологічної допомоги. Посібник містить 30 еталонів практичних навичок та дидактичний матеріал, необхідний для їх засвоєння і відпрацювання. Наведені у навчальному посібнику еталони практичних навичок розроблені відповідно до програм та навчальних планів «Медична психологія» для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Стоматологія», «Педіатрія», «Фізична терапія. Ерготерапія».

 

 Герасименко Л. О. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад : навчальний посібник / Л. О. Герасименко, А. М. Скрипніков, Р. І. Ісаков. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2023

У навчальному посібнику подано систему надання медичної допомоги пацієнтам із гострим стресовим розладом (ГСР), посттравматичною стресовою реакцією (ПТСР) та розладами адаптації (РА). Широко розкрито діагностичний підхід, який використовують у галузі психічного здоров’я. Верифіковано психодіагностичні уміння, наявність та ступінь тривоги, безсоння, суїцидальні тенденції, систематизовані шкали та методи обстеження у зручному форматі. Наводяться основні клінічні прояви, диференціальна діагностика, сучасна терапія ГСР, ПТСР, РА на основі клінічного досвіду та аналізу світової медицини. Книга призначена для психологів, психіатрів, студентів магістерського рівня, аспірантів цього профілю.

Герасименко Л. О. Психогенні психічні розлади : навчально-методичний посібник для студентів – здобувачів вищої освіти ступеня магістра / Л. О. герасименко, А. М. Скрипніков, Р. І. Ісаков. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2021

Навчально-методичний посібник присвячено історії, сучасним концептуальним моделям психосоціальної дезадаптації, етіопатологічним механізмам формування психогеній, питанням діагностики та сучасним поглядам на терапію. У ньому системно розглянуто історичні етапи та сучасний стан різноманітних аспектів психогенних психічних розладів. Книга є цінним джерелом для студентів медичних закладів вищої освіти зі спеціальностей «Психіатрія та наркологія», «Медична психологія», «Медсестринство», «Педіатрія», «Стоматологія», лікарів-психіатрів, клінічних психологів, психотерапевтів та спеціалістів суміжних галузей, соціальних працівників.

Професія і туберкульоз: український вимір / А. М. Нагорна [та ін.]. – Київ : ВД “Авіцена”, 2019 .

У монографії надано наукові дані щодо захворюваності та поширеності туберкульозу в Україні та світі, характеристику факторів ризику виникнення професійного туберкульозу в окремих професіях різних галузей виробництва в динаміці майже тридцятирічного спостереження. Розглянуто медико-соціальні втрати суспільства від туберкульозу, міжнародні принципи, підходи та забезпечення профілактики туберкульозу на робочому місці в Україні та світі.

 

Костерін С. О. Механокінетика вісцеральних гладеньких м’язів та її модуляція наноматеріалами / С. О. Костерін, О. В. Цимбалюк. – Київ : Наукова думка, 2022

У монографії систематизовані, узагальнені та проаналізовані результати авторських досліджень та літературні дані у галузі високопружної деформації, механокінетики та термодинаміки вісцеральних гладеньких м’язів, закономірностей та механізмів дії нанорозмірних матеріалів на динаміку процесу скорочення – розслаблення. Охарактеризовано кількісні закономірності дії нанорозмірного матеріалу діоксиду титану ТіО2 трьох розмірних груп, які містять різні співвідношення сумішей поліморфів рутилу і анатазу за умов некумулятивної та кумулятивної дії, на спонтанну і викликану скорочувальну активності вісцеральних гладеньких м’язів. Описано особливості дії вибраних калікс[4]аренів – інгібіторів АТФ-залежних систем первинного активного іонного транспорту плазматичної мембрани (натрієва та кальцієва помпи) на динаміку скорочення-розслаблення вісцеральних м’язів. Значну увагу приділено авторському методу комплексного багатопараметричного аналізу механокінетики скоротливої відповіді гладеньких м’язів. Проілюстровано використання цього методу для кількісної характеристики повної ізометричної механокінетичної кривої скоротливого циклу з метою коректного дослідження закономірностей дії фізико-хімічних, метаболічних та фармакологічних чинників на гладенький м’яз.

Для фахівців у галузі біохімії, біофізичної хімії, біофізики, фізіології та фармакології м’язів, нанобіотехнології, а також для студентів та аспірантів – біохіміків, біофізиків, фізіологів.

Фармакологія за Рангомі Дейлом : у 2-х т. / Д. М. Ріттер [та ін.] ; ред. укр. перек. Г. Зайченко ; ред. укр. перекл. М. Хайтович. – переклд. 9-го англ. вид.. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2022 . Т. 2 .

Комплексна, але проста у використанні, книга «Фармакологія за Рангом і Дейлом» уже понад 25 років надає студентам та медичним працівникам у всьому світі найголовнішу фундаментальну і клінічну інформацію. У повністю переробленому дев’ятому виданні враховано найактуальніші здобутки в цій галузі, включно з новими і перспективними ліками та останніми дослідженнями. Від самого початку до останньої сторінки ви поступово розширюватимете ваші знання про всі відповідні аспекти фармакології, від розуміння молекулярної структури рецепторів і дії препаратів до клінічного використання найважливіших груп лікарських засобів.

Книга призначена для студентів фармацевтичних і медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів, інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків у галузі фармакології.

Побічна дія ліків=Sideeffects of Medication : у 2-х т. : навчальний посібник / ред.: В. М. Бобирьов, М. М. Потяженко. – Вінниця : Нова Книга, 2020. Т. 1.

Посібник розрахований на студентів ЗВО України, які здобувають вищу освіту на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 228 “Педіатрія”. Посібник також може зацікавити широке коло читачів – лікарів-інтернів, спеціалістів практичної охорони здоров’я: лікарів загальної практики – сімейної медицини, педіатрів, гастроентерологів, кардіологів, пульмонологів, гінекологів, геронтологів, валеологів. Паралельне подання інформації українською та англійською мовами, з одного боку, сприятиме покращенню оволодіння цим матеріалом англомовними читачами українською мовою, а з іншого, забезпечить рецепцію спеціальної інформації українськомовним читачем англійською мовою.

Біофармація : підручник для студентів закладів вищої освіти / ред. В. В. Гладишев. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021

 

Відповідно до програми з технології ліків розглянуто теоретичні й практичні аспекти сучасного напряму в лікознавстві – біофармації, а також досягнення фармацевтичної технології, що ґрунтуються на біофармацевтичній концепції про біологічну значущість змінних (фармацевтичних) факторів. Підручник призначений для студентів фармацевтичних ЗВО й факультетів, провізорів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти.

 

Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль : в 2-х т. / ред.: М. Р. Барер, В. Ірвінг. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2021 – Т. 2 .

Пропонована книга — це переклад всесвітньо відомого посібника з медичної мікробіології. У посібнику на сучасному науковому рівні висвітлено мікробну природу інфекцій, імунні реакції організму людини, патогенез, клінічні особливості, епідеміологію, методи профілактики і контролю захворювань, зумовлених патогенними збудниками. Особливу увагу приділено проблемі резистентності мікроорганізмів до антибіотиків і новим дослідженням, спрямованим на її подолання.

Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, фахівців-практиків у галузі медичної мікробіології.

Павліна В. Гістологія : у 2-х т. : підручник і атлас. З основами клітинної та молекулярної біології / В. Павліна, М. Г. Росс. – пер. з 8-го англ. вид. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2021 – 2021

 

 

 

 

 

Цей легкий для читання і багатий на повнокольорові ілюстрації бестселер поєднує комплексний сучасний підручник із гістології (з основами клітинної та молекулярної біології) та повний атлас мікрофотографій високої якості. Лаконічний і зрозумілий виклад текстового матеріалу допомагає швидко знайти та опрацювати потрібну інформацію і разом із яскравими ілюстраціями сприяє чіткому розумінню взаємозв’язку гістології з клінічними дисциплінами, нормальною фізіологією і біохімією на основі цільових концепцій та клінічних паралелей, а також дає образне детальне уявлення про структурну організацію та функції клітин, тканин і органів. Для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, науковців, фахівців-практиків.

 

Аббас А. К. Основи імунології. Функції та розлади імунної системи : посібник / А. К. Аббас, Е. Г. Ліхтман, Ш. Піллай. – переклад з 6-го англ. вид.. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2020.

Цей сучасний, стислий, проте ґрунтовний посібник з імунології створено професійним колективом авторів. Матеріал викладено в доступній формі, ілюстровано численними інформативними малюнками й таблицями, що дає змогу глибше зрозуміти найважливіші поняття й принципи функціонування імунної системи. Значну увагу приділено клінічним аспектам імунології, патогенезу хвороб та розробленню нових методів лікування. Висвітлено особливості природженого й адаптивного імунітету, характеристики клітинної та гуморальної імунної відповіді, розглянуто питання імунологічної толерантності й аутоімунітету, імунології пухлин, зокрема імунотерапії, трансплантації, гіперчутливості, а також природжених і набутих імунодефіцитів.

Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, студентів суміжних медичних і біологічних галузей.

Імунопрофілактика інфекційних хвороб : навчально-методичний посібник / Л. І. Чернишова [та ін.] ; ред.: Л. І. Чернишова, Ф. І. Лапій, А. П. Волоха. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2022.

У третьому виданні навчально-методичного посібника оновлено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблемні питання, які трапляються в лікарській практиці. Подано інформацію про вакцини, що створені за інноваційними технологіями на платформі вірусних векторів та нуклеїнових кислот (ДНК та РНК-вакцини). Показано значення комунікаційної політики для ефективного проведення імунопрофілактики в період пандемії COVID-19.

Для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної освіти, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів, дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких педіатричних спеціальностей, а також студентів і магістрів медичних закладів вищої освіти.

Онкологія : підручник для студентів ВНЗ / ред. А. І. Шевченко. – Вінниця : Нова Книга, 2020.

Підручник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів, онкологів і сімейних лікарів. У підручнику висвітлено сучасні положення епідеміології, етіології, клініки, діагностики, лікування злоякісних новоутворень і реабілітації онкологічних хворих. Суттєвою відмінністю від існуючих видань є наявність багатого ілюстративного матеріалу та посилань на відповідні сайти мережі Інтернет, що забезпечує можливість додаткового отримання інформації з онкології. Є також можливість здійснення самоконтролю і оперативного контролю викладачем засвоєння вивченого матеріалу за допомогою тестів.

Офтальмологія : підручник для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти України / ред.: Д. Г. Жабоєдов, В. М. Сердюк, Р. Л. Скрипник. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2022

У підручнику викладено етіологію, патогенез, клінічні прояви, принципи лікування найпоширеніших захворювань органа зору, заходи невідкладної допомоги при цих захворюваннях, висвітлено зв’язки між зоровою та зубо-щелепною системами, можливі офтальмологічні ускладнення стоматологічних захворювань та маніпуляцій у порожнині рота, викладено алгоритм дій лікаря-стоматолога в разі виникнення таких станів.

Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти, лікарів-стоматологів, офтальмологів, лікарів загальної практики — сімейних лікарів.

Практична охорона праці в медичній галузі [Текст] : навчальний посібник для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та лікарів-практиків / ред. О. П. Яворовський. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2023

Навчальний посібник створено провідними фахівцями України з охорони праці в медичній галузі за редакцією, професора О.П. Яворовського.

Матеріал, поданий у посібнику, формує конкретне уявлення про походження, характер прояву впливу небезпечних чинників на робочих місцях медичних працівників різних спеціальностей; допомагає виробити практичні навички та вміння оцінювати рівні ризику, прогнозувати наслідки, розуміти механізм його усунення; дає можливість розглянути лікарняне середовище як елемент довкілля і як об’єкт життєдіяльності з власними виробничими та побутовими ознаками; докладно висвітлює методологію управління безпекою медичних працівників методом ідентифікації та кількісної оцінки ризиків.

Теоретичні і практичні основи процесу сестринського догляду за пацієнтами : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів 1-3 рівнів акредитації / Р. О. Сабадишин [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020.

При поданні практичного матеріалу одна з ряду подібних алгоритмічних інструкцій описується детально, у вигляді повного технологічного процесу її виконання, інші – скорочено, з метою уникнення перенавантаження посібника типовою одноманітною інформацією. Посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації і створений відповідно до навчальної програми з дисципліни “Сестринська справа”.

Алгоритми медичних маніпуляцій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та закладів фахової передвищої освіти за спеціальністю “Медсестринство” / Л. С. Білик [та ін.] ; ред. Л. С. Білик. – Вінниця : Нова Книга, 2021.

У даному посібнику викладено систему професійних алгоритмів для відпрацювання навичок молодшими медичними працівниками. Розділи посібника охоплюють всі аспекти діяльності роботи медичної сестри, фельдшера, акушерки. Даний посібник створений для студентів вищих навчальних закладів та закладів фахової передвищої освіти, які надають освітні послуги з підготовки молодших медичних спеціалістів за спеціальністю «Медсестринство» з метою підвищення ефективності їх підготовки.

Клінічне медсестринство в інфектології : навчальний посібник для студентів медичних закладів фахової передвищої та вищої освіти / В. І. Бельдій [та ін.]. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2022

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових навчальних програм з дисципліни «Медсестринство в інфектології» для слухачів післядипломної освіти зі спеціальності «Медсестринство в інфектології» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.
У посібнику висвітлено особливості інфекційних хвороб, принципи їх діагностики, терапії і профілактики. У посібнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Книга буде корисною як для студентів і слухачів курсів післядипломної освіти, так і для медичних працівників практичної охорони здоров’я.

Медсестринство в дерматології і венерології : навчально-методичний посібник для студентів медичних училищ, коледжів, інститутів медсестринства і лабораторної медицини / В. І. Степаненко [та ін.]. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2018

У навчально-методичному посібнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів медичних навчальних закладів викладено матеріал для практичних занять. У кожній темі розкрито актуальність, мету, що повинен знати та вміти студент, описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам вивчити, повторити та закріпити навчальний матеріал.

Для студентів медичних училищ, коледжів, інститутів медсестринства і лабораторної медицини та для медичних працівників за спеціальністю «Дерматологія і венерологія».

Погорєлов І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. – 3-є вид., виправ. – Київ : ВСВ “Медицина”, 2018

У підручнику викладено матеріал із питань психіатрії та наркології відповідно до сучасної навчальної програми. Значну увагу приділено питанням професійної діяльності медичної сестри та фельдшера в роботі з пацієнтами психіатричного та наркологічного профілю. Описано сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах. Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Пилип Орлик і мазепинці. Джерела / упоряд. Т. Г. Таїрова-Яковлєва. – Київ : Кліо, 2022.

Збірник історичних документів та листів кінця XVII — початку XVIII століття, які проливають світло на один із найбільш складних епізодів історії України: формування коаліції європейських держав та Війська Запорозького проти Москви. Історичні джерела описують діяльність Генерального писаря, а пізніше Гетьмана Війська Запорозького, Пилипа Орлика та генерального осавула Григорія Герцика, що були вірними прибічниками Івана Мазепи. Науковці та публіцисти зможуть використовувати цю книгу у своїх дослідженнях, адже в кореспонденції міститься багато інформації про тогочасну Гетьманщину: її соціальні, політичні та економічні аспекти. Збірник листів “Пилип Орлик і мазепинці. Джерела” буде корисним читачеві, який хоче краще зануритись в епоху та зрозуміти з першоджерел як було влаштоване повсякдення козацької еліти та деталі генеалогії знатних родин.

Західно-Українська Народна Республіка1918-1923. Енциклопедія: у 4-х т. / ред. рада М. Кугуляк [та ін.]. – Львів : Манускрипт, 2018.

Енциклопедія вперше в історичній науці презентує комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – доби Західно-Української Народної Республіки.