Перейти до вмісту

Правила користування бібліотекою
Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою ТНМУ імені І. Я. Горбачевського розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.1995р., Примірного положення “Про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації затвердженого наказом МОН України №641 від 06.08.2004р., Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України №321 від 31.08.1998р, Положення про бібліотеку Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

1.2. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним, культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вишу.

1.3. Фонди бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Користування бібліотекою університету безкоштовне.

1.6. Правила користування бібліотекою затверджує вчена рада університету.

2. Порядок реєстрації та обслуговування користувачів бібліотеки

2.1. Порядок реєстрації користувачів.

2.1.1. Реєстрація користувачів бібліотеки здійснюється:

  • студентів — на підставі наказу ректора про зарахування на навчання;
  • інтернів та аспірантів —на підставі наказу ректора про зарахування на навчання;
  • викладачів та співробітників університету — на підставі посвідчення, виданого відділом кадрів, або паспорта;
  • сторонніх осіб —за підставі паспорта.

2.1.2. Для створення електронного формуляра (ЕФ) потрібно подати студентський (аспірантський) квиток, квиток інтерна або службове посвідчення, дійсне у поточному році.

2.1.3. Під час реєстрації ЕФ користувач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою та засвідчує це своїм підписом.

2.1.4.Віддалені користувачі отримують доступ до інформаційних ресурсів через сайт бібліотеки.

2.2. Порядок користування фондами бібліотеки

2.1.1. На абонементах:

2.1.1.1 Наукова література видається на абонементі наукової літератури професорсько-викладацькому складу аспірантам, інтернам та студентам університету в  кількості до 10 примірників терміном  на 1 місяць.

2.1.1.2 Навчальна література видається на абонементі навчальної літератури на семестр, навчальний рік або на період вивчення начальної дисципліни у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам університету.

2.1.1.3. Художня література видається в кількості не більше 3-х примірників терміном до 15 днів.

2.1.1.4. Студентам-заочникам терміни користування навчальними посібниками встановлюються залежно від термінів проведення екзаменаційних сесій.

2.1.1.5. Не видаються до дому:

  • документи з читального залу бібліотеки;
  • енциклопедичні видання;
  • цінні та рідкісні видання;
  • неопубліковані документи (дисертації, автореферати та ін.).

2.1.1.6. Бібліотека видає користувачеві документи тільки після повернення отриманої раніше літератури, термін користування якою закінчився.

2.1.1.7. Повернення документів читачем засвідчує бібліотекар, що прийняв книги.

2.1.1.7. Бібліотекар має право продовжити термін користування документами на прохання користувача, якщо на них немає попиту з боку інших користувачів.

2.1.1.9. Після закінчення терміну користування документами бібліотекар нагадує користувачам поштою, електронною поштою, телефоном або іншими засобами зв’язку про необхідність повернення їх у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

2.1.1.9. У випадку затримки книг понад встановлений термін без поважних причин, адміністрація бібліотеки має право застосовувати відповідні санкції проти порушників (позбавлення права користування бібліотечними фондами на певний період часу).

2.1.2. У читальних залах:

2.1.2.1. Документи у читальних залах видаються за вимогою читачів після пред’явлення відповідного документа.

2.1.2.2. Неопубліковані документи (дисертації, автореферати та ін.) видаються в установленому порядку.

2.1.2.3. При виході із читального залу користувач повинен здати наявні в нього документи.

2.1.2..4. У читальних забороняється вживати їжу, гарячі напої та залишати сміття на робочих місцях.

2.1.3. В інтернет-центрі:

2.1.3.1. Користувачі інтернет-центру повинні дотримуватись правил користування мережею Інтернет.

2.1.3.2. Користувачам дозволяється працювати на персональних комп’ютерах (ПК) не більше 2 год. Час може бути продовжено при відсутності черги.

2.1.3.3. Забороняється встановлювати на ПК сторонні програми.

2.1.3.4. В інтернет-центрі забороняється вживати їжу, гарячі напої та залишати сміття на робочих місцях.

2.1.3.5. При виявленні порушень в роботі ПК потрібно звертатись до персоналу інтернет-центру.

2.1.3.5. Користувачі можуть замовити літературу та працювати з нею, використовуючи комп’ютеризовані робочі місця.

3. Права користувачів та обов’язки та відповідальність користувачів

3.1.Право користування фондами бібліотеки надається професорсько-викладацькому складу, науковим співробітникам, докторантам, аспірантам, інтернам, студентам, слухачам центрів довузівської і післядипломної підготовки, та працівникам структурних підрозділів університету, стороннім користувачам.

3.2. Для одержання документів користувач подає студентський квиток, квиток інтерна, аспірантське або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит.

3.3. Сторонні користувачі обслуговуються тільки в читальному залі.

3.3. Користувачі бібліотеки мають право:

3.3.1.Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек та інші засоби інформування, про послуги бібліотеки та правила їх використання, при розраховувати на оперативне, ввічливе обслуговування.

3.3.2. Отримувати консультативну допомогу при оволодінні навичками самостійного використання довідково-пошукового апарату бібліотеки та інформаційно-пошукових систем.

3.3.3 Безкоштовно користуватися усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надає бібліотека.

3.3.4. Безкоштовно отримувати у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у читальних залах, філіях бібліотеки;

3.3.5. За відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів замовити їх з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (МБА).

3.3.6. Користуватися послугами електронної доставки документів (ЕДД) згідно з встановленими бібліотекою правилами.

3.3.7. Брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, які проводить бібліотека.

3.3.8. Вимагати виконання Закону України «Про захист персональних даних»,  дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користувався.

3.3.9. Мати доступ до інформації про роботу бібліотеки.

3.3.10. Подавати адміністрації бібліотеки та університету зауваження і пропозиції щодо роботи бібліотеки.

3.4. Користувачі бібліотеки зобов’язані:

3.4.1. Дотримуватися правил користування бібліотекою.

3.4.2. Дбайливо ставитися до книжок та інших документів, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх у встановлений термін, не виносити з приміщення бібліотеки документи, якщо вони не записані в одному з облікових документів, не робити в документах ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки, не виймати картки із каталогів і картотек, дотримуватись тиші в читальних залах.

3.4.3. При одержанні документів ретельно перевіряти їх кількість та наявність пошкоджень. У разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні примітки. Відповідальність за зіпсовану літературу несе користувач, який користувався нею останнім.

3.4.4. Не виносити за межі бібліотеки бібліотечні  документи, що не записані в читацькому формулярі або в інших облікових документах

3.4.5. Повертати документи до бібліотеки не пізніше встановленого терміну.

3.4.6. Дотримуватися загальних правил поведінки у громадських місцях: бути тактовним з працівниками та відвідувачами бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах тощо.

3.4.. Дотримуватися вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності при копіюванні, фотографуванні, скануванні та скачуванні документів, які надає бібліотека.

3.4.8. Попереджати бібліотеку про зміну місця проживання та інших персональних даних.

3.4.9. Розрахуватися з бібліотекою при звільненні, відрахуванні або закінченні навчання в університеті, що засвідчується в обхідному листку. Електронний формуляр користувача видаляється з бази даних

3.5. Користувачі бібліотеки несуть відповідальність:

3.5.1. За порушення правил користування бібліотекою. У разі порушення правил бібліотеки користувач може бути позбавлений права користування послугами бібліотеки.

3.5.2. За крадіжку, втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду, а також документів, одержаних через МБА.

3.5.3. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно із чинним законодавством України.

3.5.4 Користувачі, що втратили видання із бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними за змістом.

3.5.5. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.

3.5.7. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у Зошиті заміни книг і підтверджується підписами користувача та бібліотекаря, що приймає заміну.

4. Права та обов’язки та відповідальність бібліотеки.

4.1. Бібліотека ТНМУ зобов’язана:

4.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Обслуговувати їх згідно з «Положенням про бібліотеку Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського» та «Правилами користування бібліотекою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського».

4.1.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, вивчати і задовольняти інформаційні запити й потреби читачів.

4.1.3. Формувати бібліотечний фонд відповідно до профілю університету та запитів користувачів.

4.1.4. Обліковувати, забезпечувати зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

4.1.5. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів.

4.1.6. Створювати максимально комфортні умови для роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі необхідних документів та пошуку інформації. З метою оперативного задоволення запитів читачів впроваджувати сучасні інформаційні технології.

4.1.7. Забезпечити користувачам надання повної інформації та вільний доступ до бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек, бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліотечного інформування.

4.1.8. Забезпечити користувачам одержання документів та інформації через систему абонементів та читальних залів,

4.1.9. Надавати доступ до електронних інформаційних локальних ресурсів та ресурсів відкритого доступу, дистанційних інформаційних сервісів через веб-сайт бібліотеки тощо.

4.1.9. У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних документів замовляти їх по МБА в інших бібліотеках; використовувати книгообмін.

4.1.10. Запроваджувати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати до них доступ своїм користувачам.

4.1.1. Проводити для користувачів заняття по оволодінню загальними знаннями з бібліотекознавства і бібліографії, інформаційної культури, культури читання тощо.

4.1.12. Проводити маркетингові та соціологічні дослідження з метою удосконалення інформаційно-бібліотечних сервісів.

4.1.13. Не використовувати персональні дані про користувачів та їх читацькі інтереси з будь-якою метою та без їх згоди, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.

4.1.14. На початку кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів.

4.1.15. Дотримуватися належних санітарно-технічних умов роботи, раз на місяць проводити обезпилювання фонду (санітарний день).

4.1.16. Узгоджувати режим роботи бібліотеки з вимогами та режимом роботи університету. Зміни режиму оперативно доводити до відома користувачів через оголошення у приміщеннях та на сайті бібліотеки.

4.2. Працівники бібліотеки несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів згідно із своїми посадовими обов’язками.

4.3. Бібліотека має право:

4.3.1.  Інформувати адміністрацію університету про порушення користувачами правил користування бібліотекою.

4.3.2.  Вирішувати з керівництвом університету питання про дії щодо злісних порушників правил користування бібліотекою.

4.3.3. Встановлювати контингент сторонніх університету користувачів та визначати умови їх обслуговування.