Напрямки накової діяльності ТНМУ

Наукові напрями діяльності Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського здійснюються відповідно до законодавства України та пріоритетних тематичних напрямів наукової діяльності:

– вивчення фундаментальних механізмів (молекулярних, біохімічних, фізіологічних, морфологічних тощо) розвитку хвороб людини;

– конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів;

– створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»);

– розробка нових та удосконалення існуючих методів і засобів профілактики, діагностики та лікування найпоширеніших, а також соціально значущих захворювань (Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»).

НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров‘я Затверджено рішенням Вченої ради університету від 04 грудня 2018 року, протокол № 13

1. Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів.

Мета – з’ясувати імуногенетичні аспекти розвитку експериментального неопластичного ураження та особливості їх впливу на функціональну активність клітинних і гуморальних факторів протипухлинного захисту; встановити вираженість експресії генів Bcl-2/Вах/Ваk як основних проапоптотичних та антиапоптотичних медіаторів в умовах неопластичного ураження товстої кишки та при застосуванні компонентів цитостатичної терапії; експериментально встановити ефективність застосування композиції наночастинок срібла, заліза та золота в умовах індукованого канцерогенезу;

Керівник: старший дослідник ЦНДЛ Н.Є. Лісничук

Відповідальні виконавці: проф. О.М. Олещук, проф. К.С. Волков

№ держ. реєстрації 0119U002307

2. Розробка спеціалізованого медичного обладнаня і лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам із травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.

Мета НДР: запровадження телемедичних послуг в галузі реабілітаційної і спортивної медицини, травматології та ортопедії. Пріоритетом роботи є розробка спеціалізованого медичного обладнання для телемедичної допомоги пацієнтам із захворюваннями опорно-рухового апарату, розпрацювання нових методик отримання, інтерпретації та зберігання фізіологічних показників пацієнта безпоспосередньо під час лікувально-профілактичного курсу. Покращення результатів профілактики та лікування паціентів з захворюваннями опорно-рухового апарату.

Керівник: проф. А.І. Цвях

Іідповідальний виконавець: доц. А.В. Павлишин

№ держ.реєстрації 0119U000608

3. Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики.

Мета НДР – оцінити епідемічну ситуацію з Лайм-бореліозу в окремих регіонах України; суттєво поліпшити діагностику, лікування і профілактику цієї інфекції шляхом комплексного обстеження хворих і осіб груп ризику; удосконалити алгоритми комплексної діагностики Лайм-бореліозу; покращити лікування цієї інфекції з врахуванням антибіотикочутливості збудника; розробити реабілітаційні, первинні та вторинні профілактичні заходи.

Керівник: Академік НАМН України М.А. Андрейчин

Відповідальний виконавець: доц. М.І. Шкільна

№ держ.реєстрації 0118 U 000357

Ініціативна (пошукова) тематика університету Затверджено рішенням Вченої ради університету від 26 грудня 2018 року, протокол № 14

ФАРМАЦІЯ

1. Маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження із створення лікарських засобів

Керівник: проф. Т.А. Грошовий. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Белей. № держ. реєстрації: 0115U001530

2. Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин в ряду 7,8-дизаміщених теофіліну; фармацевтичний аналіз, стандартизація та біоаналітичні дослідження антигіпертензивних засобів з використанням хроматографічних методів

Керівник: доц. Д.Б. Коробко. Відповідальний виконавець: проф. Л.С. Логойда. № держ. реєстрації: 0118U000359

3. Пошук нових видів лікарських рослин, фармакогностичне та фармакологічне обґрунтування ефективності їх біологічно активних речовин

Керівник: проф. С.М. Марчишин. Відповідальний виконавець: асис. Л.В. Слободянюк. № держ. реєстрації: 0118U004982

СТОМАТОЛОГІЯ

1. Вивчення метаболічного гомеостазу організму при захворюваннях органів ротової порожнини у осіб різного віку та оптимізація їх лікування і профілактики

Керівник: проф. О.В. Авдєєв. Відповідальний виконавець доц. Ю.Л. Бандрівський. № держ. реєстрації 0116U004146

2. Розробка нових індивідуалізованих підходів да діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів із первинними та вторинними ураженнями тканин порожнини рота на основі вивчення їх патогенетичних механізмів

Керівник: проф. Гасюк Н.В. Відповідальний виконавець доц. М.С. Залізняк. № держ. реєстрації: 0117U003024

3. Патогенетичні особливості комплексного лікування захворювань тканин пародонта на тлі супутніх соматичних патологій.

Керівник: доц. К.М. Дуда. Відповідальний виконавець: доц. О.І. Лебідь. № держ. реєстрації: 0119U002430

4. Мультидисциплінарний підхід до вивчення патогенезу та лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології

Керівник: проф. А.П. Гасюк. Відповідальний виконавець: доц. А.Б. Воробець. № держ. реєстрації: 0119U002431

ПЕДІАТРІЯ

1. Генетично-молекулярні механізми перебігу та обґрунтування диференційних лікувальних заходів у дітей із мультифакторіальними захворюваннями.

Керівник: проф. Н.В. Банадига. Відповідальний виконавецьдоц. І.О. Рогальський. № держ. реєстрації: 0116 U000791

2. Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду для новонароджених різного гестаційного віку та їх катамнестичне спостереження

Керівник: проф. Г.А. Павлишин. Відповідальний виконавець: доц. І.М. Сарапук. № держ. реєстрації: 0118U000362

3. Удосконалення методів діагностики, лікування та реабілітації соціально значущих захворювань дитячого віку

Керівник: проф. О.Р. Боярчук. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Яремчук. № держ. реєстрації: 0119U000508

ФІЗІОЛОГІЯ

Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації

Керівник: проф. С.Н. Вадзюк. Відповідальний виконавець: доц. І.Б. Паньків. № держ. реєстрації: 0116 U000792

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

1. Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування

Керівник: проф. С.І. Шкробот. Відповідальний виконавець: проф. Н.Р. Сохор. № держ. реєстрації: 0118U000364

2. Особливості сучасних психосоціальних чинників розвитку психотичних та афективних розладів

Керівник: доц. О.П. Венгер. Відповідальний виконавець: доц. О.Є. Смашна. № держ. реєстрації: 0116 U003352

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

1. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок із порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології.

Керівник: проф. С.І. Геряк. Відповідальний виконавець: доц. І.В. Корда. № держ. реєстрації: 0116U003909

2. Вдосконалення та розробка нових алгоритмів надання допомоги вагітним та жінкам репродуктивного віку

Керівник: проф. А.В, Бойчук. Відповідальний виконавець: доц. В.В. Сопель. № держ. реєстрації: 0117U003026

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Відтворення української людності

Керівник: проф. О.М. Голяченко. Відповідальний виконавець: доц. В.Л. Смірнова. № держ. реєстрації: 0117U003022

ХІРУРГІЯ

1. Молекулярно-генетичні механізми розвитку дифузної і вогнищевої патології щитоподібної залози. Прогнозування перебігу. Нові підходи до лікувальної тактики і хірургічного лікування.

Керівник: проф. А.Д. Беденюк. Відповідальний виконавець: проф. В.О. Шідловський. № держ. реєстрації: 0117U003023

2. Сучасні підходи до діагностики та лікування пацієнтів з хворобами голови та шиї

Керівник: проф. О.І. Яшан. Відповідальний виконавець: № держ. реєстрації: 0117U005024

3. Морфологічні закономірності адаптаційних процесів в організмі після оперативних втручань на органах грудної та черевної порожнини і хірургічних методів корекції післяопераційних ускладнень

Керівник: проф. М.С. Гнатюк. Відповідальний виконавець: проф. О.Б. Слабий. № держ. реєстрації: 0117U003149

4. Тромбози системи нижньої порожнистої вени: профілактика, діагностика, лікування

Керівник: проф. І.К. Венгер. Відповідальний виконавець: проф. С.Я. Костів. № держ. реєстрації: 0119U002806

5. Оптимізація бар’єрних методів профілактики та хірургічного лікування спайкової хвороби очеревини

Керівник: проф. І.М. Дейкало. Відповідальний виконавець: проф. О.П. Герасимчук. № держ. реєстрації: 0118U000358

6. Розробка нових відкритих (міні-доступ) і лапароскопічних операційних втручань при лікуванні захворювань органів черевної порожнини на принципах мультимодальної програми «fast track surgery»

Керівник: проф. І.Я. Дзюбановський. Відповідальний виконавець: доц. К.Г. Поляцко. № держ. реєстрації: 0119U002805

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА (АНАТОМІЯ, ПАТОФІЗІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА БІОХІМІЯ)

1. Особливості структурної реорганізації кровоносних русел внутрішніх органів за умов впливу екзо- і ендогенних негативних чинників у експерименті

Керівник: проф. І.Є. Герасимюк. Відповідальний виконавець: доц. Т.Я. Стравський. № держ. реєстрації: 0118U000360

2. Морфофункціональні особливості ремоделювання скелетних м’язів нижніх кінцівок при коксартрозі та експериментальне обґрунтування їх корекції наноматеріалами

Керівник: проф. Я.Я. Боднар. Відповідальний виконавець: доц. Ю.М. Орел. № держ. реєстрації: 0118U004098

3. Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку

Керівник: проф. С.І. Климнюк. Відповідальний виконавець: доц. Л.Б. Романюк. № держ. реєстрації: 0119U000168

4. Фармакологічне дослідження кардіо- та гастропротекторного впливу біотехнологічних, рослинних та синтетичних лікарських засобів

Керівник: проф. О.М. Олещук. Відповідальний виконавець: доц. О.О. Шевчук. № держ. реєстрації: 0119U000617

5. Кібер-фізичне моделювання в дослідженнях медико-біологічних процесів

Керівник: доц. А.С. Сверстюк. Відповідальний виконавець: доц. О.А. Багрій-Заєць. № держ. реєстрації: 0119U000509

6. Системні та органні порушення за дії надзвичайних факторів на організм, механізми їх розвитку та патогенетична корекція

Керівник: проф. А.А. Гудима. Відповідальний виконавець: доц. Р.С. Усинський. № держ. реєстрації: 0116 U003390

7. Дослідження видового різноманіття, поширення, біології та екології іксодових кліщів на території західного регіону України.

Керівник: проф. Л.Я. Федонюк. Відповідальний виконавець: доц. С.С. Подобівський. № держ. реєстрації: 0117U003025

8. Біохімічні механізми порушень метаболізму за умов надходження до організму токсикантів різного ґенезу.

Керівник: проф. Л.С. Фіра. Відповідальний виконавець: доц. П.Г. Лихацький. № держ. реєстрації: 0116 U003353

ТЕРАПІЯ, ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

1. Удосконалення методів діагностики та терапії захворювань печінки різної етіології

Керівник: проф. І.Я. Господарський. Відповідальний виконавець: доц. О.І. Зарудна. № держ. реєстрації: 0118U000363

2. Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря

Керівник: проф. С.І. Сміян. Відповідальний виконавець: доц. О.С. Квасніцька. № держ. реєстрації: 0118U000361

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, ВИЩА ОСВІТА

1. Система цінностей у контексті професійно-комунікативної культури майбутніх лікарів

Керівник: доц. Н.О. Федчишин. Відповідальний виконавець: доц. І.І. Ворона. № держ. реєстрації:0119U001460

2. Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти

Керівник: доц. М.П. Тишковець. Відповідальний виконавець: ст.викл. К.Л. Стефанишин. № держ. реєстрації: 0119U000167

3. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції

Керівник: проф. І.М. Мельничук. Відповідальний виконавець: доц. Н.М. Калинюк. № держ. реєстрації: 0119U001459

4. Компетентнісно- та антропоцентричноорієнтована внутрішня система забезпеченння якості вищої освіти у закладі вищої освіти як модель забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників в сучасних умовах

Керівник: доц. Г.Я.Загричук. Відповідальний виконавець: доц. І.Р. Бекус. № держ. реєстрації: 0119U000618