Архіви за місяць: Травень 2020

Стипендії імені Фулбрайта (Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022)

Відкрито прийом заявок для участі у черговому щорічному конкурсі на здобуття стипендій імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022<http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/><https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fulbright.org.ua%2Fuk%2Fpages%2F37%2Fscholar.html&data=02%7C01%7CVAleksanych%40iie.org%7C2c2c95c4fec44cc4476b08d69b303685%7C9553a3e2181944e2bbc7c78ac77d22a3%7C0%7C0%7C636867028712495746&sdata=5sTzlLBHL%2BNOHCCA2ZXaoqqkUhKHVmDwz7aT5B2q2RQ%3D&reserved=0><https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fulbright.org.ua%2Fuk%2Fpages%2F37%2Fscholar.html&data=02%7C01%7CVAleksanych%40iie.org%7C2c2c95c4fec44cc4476b08d69b303685%7C9553a3e2181944e2bbc7c78ac77d22a3%7C0%7C0%7C636867028712495746&sdata=5sTzlLBHL%2BNOHCCA2ZXaoqqkUhKHVmDwz7aT5B2q2RQ%3D&reserved=0>. Fulbright Visiting Scholar Program<http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/> уможливлює проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо від трьох до дев’яти місяців. Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь: – кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук; – дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше п’яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у Continue reading →

Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я

Кафедра загальної гігієни та екології Відповідальний за впровадження – доц. Лотоцька О.В. Короткий опис дисципліни – Вивчення даного курсу навчить студентів основним принципам моніторингу (або спостереження) за явищами і процесами, що проходять у навколишньому середовищі і суспільстві, особливо в умовах порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єктах або територіях, що спричинені аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, тощо, які призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також до великого зараження людей і тварин, з метою обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення безпеки людей та Continue reading →

Відбулося засідання вченої ради ТНМУ

26 травня 2020 року під головуванням професора Корди Михайла Михайловича відбулося засідання вченої ради університету в дистанційному режимі. Згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто такі питання: Звіт АГЧ за 2019-2020 н.р., затвердження плану проведення капітального і поточного ремонтів.  Доповідав проректор з НПР та соціальних питань проф. Слабий Олег Богданович.   Про атестацію здобувачів наукового ступеня докторів філософії. Доповідав проректор з наукової роботи проф. Кліщ Іван Миколайович. Поточні справи доповідли: проректор з наукової роботи, проф. Кліщ І.М. проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Шульгай А.Г. Continue reading →

У ТНМУ прочитано онлайн інтерактивну лекцію зі студентами, які навчаються за спеціальністю «Громадське здоров’я»

У зв’язку з карантином і дотриманням заходів безпеки конференції, навчальні заняття відбуваються в онлайн режимі. У рамках угоди про міжнародну співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І. Горбачовського та Акконським Гуманітарним університетом Берліну 20 травня 2020 року кафедрою громадського здоров’я та управління охороною здоров’я було організовано онлайн зустріч представників ТНМУ, Акконського Гуманітарного університету Берліну та Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія». Директор Інституту підтримки міжнародних досліджень Акконського Гуманітарного університету Берліну, д-р мед. наук, професор Тімо Ульріхс дистанційно прочитав лекцію на тему «Структура та Continue reading →

2 курс аспірантура Фармація

Спеціалізація за вибором: Організація та економіка фармації і фармацевтичний менеджмент та маркетинг (Силабус дисципліни) Технологія лікарських засобів (Силабус дисципліни) Фармацевтична хімія (Силабус дисципліни) Фармакогнозія (Силабус дисципліни) Блок вибіркових дисциплін №3 Фармако-технологічні дослідження лікарських засобів (Силабус дисципліни) Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку (Силабус дисципліни) Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень (Силабус дисципліни) Блок вибіркових дисциплін №4 Фармакоекономічний аналіз як один з інструментів оцінки медичних технологій в охороні здоров’я (Силабус дисципліни) Наукові аспекти створення фітозасобів (Силабус дисципліни) Розробка та валідація методик контролю якості АФІ та Continue reading →

Сучасна фармацевтична розробка

Кафедра фармацевтичної хімії Відповідальний за впровадження – доц. Логойда Л.С. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 12 год., практичні заняття 52 год., самостійна робота 116 год.   Короткий опис дисципліни – Навчальна дисципліна надає майбутнім науковцям комплекс знань з фармацевтичної розробки від субстанції до готової лікарської форми, її сучасних аспектів створення з урахуванням міжнародної системи вимог та стандартів. Вивчення дисципліни дозволяє набути навички в галузі фармацевтичної розробки з урахуванням знань щодо фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей АФІ, уникати можливої взаємодії лікарських речовин в Continue reading →

Розробка та валідація методик контролю якості АФІ та лікарських засобів

Кафедра фармацевтичної хімії Відповідальний за впровадження – доц. Логойда Л.С. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 12 год., практичні заняття 52 год., самостійна робота 116 год.   Короткий опис дисципліни – Навчальна дисципліна надає майбутнім науковцям комплекс з розробки та валідації методик контролю якості АФІ та лікарських засобів, придатний для стандартизації та контролю якості лікарських субстанцій і лікарських засобів промислового та аптечного виробництва. Вивчення дисципліни дозволяє набути навички в галузі розробки та валідації методик контролю якості АФІ та лікарських засобів з урахуванням знань Continue reading →

Наукові аспекти створення фітозасобів

Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою Відповідальний за впровадження – проф. Марчишин С. М. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 12 год., практичні заняття 52 год., самостійна робота 116 год.   Короткий опис дисципліни – навчальна дисципліна надає знання методології розробки нових сучасних засобів рослинного походження, для пошуку перспективних рослин-джерел лікарсь­кої рослинної сировини (ЛРС) для створення нових фітопрепаратів (ФП), розробки проектів методів контролю якості (МКЯ) на ФП та дієтичні добавки (ДД), та методик якісного та кількісного визначення біологічно активних речовин (БАР). Програма складена так, Continue reading →

Побічна дія ліків

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією Відповідальний за впровадження – проф. Посохова К.А. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 12 год., практичні заняття  52 год., самостійна робота 116 год.   Короткий опис дисципліни – Вивчення дисципліни включає питання особливостей фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів та застосування окремих груп ліків з метою корекції проявів окремих патологічних процесів; результатів фармакокінетичної взаємодії лікарських препаратів (на етапах всмоктування, зв’язування з білками плазми крові, біотрансформації та виведення з організму); результатів фармакодинамічної взаємодії ліків при їх комбінованому застосуванні (синергічна та Continue reading →

Фармакоекономічний аналіз як інструмент оцінки технологій охорони здоров’я

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків Відповідальний за впровадження – доц. Покотило О.О. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 12 год., практичні заняття 52 год., самостійна робота 116 год.   Короткий опис дисципліни – У рамках реформування системи охорони здоров’я Україна впроваджує найкращий міжнародний досвід, де методологія оцінки технології охорони здоров’я (ОТОЗ) активно використовуються на всіх рівнях для обґрунтування управлінських і політичних рішень, що приймаються. Актуальним є питання підготовки фахівців-експертів з оцінки медичних технологій (ОМТ), здатних на належному рівні виконувати професійні Continue reading →

Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень

Кафедра фармакології з клінічною фармакологією Відповідальний за впровадження – проф. Олещук О.М. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 70 год.   Короткий опис дисципліни – Вивчення дисципліни включає питання принципів проведення доклінічних досліджень, належної лабораторної практики, вивчення безпечності та специфічної активності  потенційних лікарських засобів. Доклінічне дослідження ліків ̶ етап створення ліків, який включає комплекс дослідницьких процедур та операцій з визначення нешкідливості та специфічної активності з метою одержання дозволу на їх клінічні випробування з подальшим упровадженням Continue reading →

Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків Відповідальний за впровадження – проф. Грошовий Т.А. Розподіл  годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції – 10 год, практичні заняття – 40 год, самостійна робота – 70 год.   Короткий опис дисципліни – навчальна дисципліна є необхідною складовою комплексної підготовки і забезпечення високої кваліфікації фармацевтичних спеціалістів, які набудуть можливості якісного виконання функціональних обов’язків, підприємницької діяльності в умовах ринку, а також здійснення загального та маркетингового управління фармацевтичними підприємствами, оптовими фірмами та аптеками різних форм власності. Метою вивчення  дисципліни Continue reading →

Фармако-технологічні дослідження лікарських засобів

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків Відповідальний за впровадження – доц. Белей Н.М. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 70 год.   Короткий опис дисципліни. При розробці складу і технології нових, а також вдосконалення вже існуючих препаратів, необхідно проводити комплексні технологічні дослідженні якісних і кількісних факторів, їх можливих взаємодій на кінцеву якість готового продукту. Фармако-технологічні дослідження мають визначальний вплив на показники якості лікарських форм, а також умови зберігання, термін придатності і ефективність лікарського Continue reading →

Аналіз сучасних проблем та наукових напрямків у фармації

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків Відповідальний за впровадження – доц. Белей Н.М. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 70 год.   Короткий опис дисципліни. Сучасна практична і наукова фармація набувають шалених темпів розвитку, що зумовлено жорсткими вимогами, які ставить перед ними міжнародна і державна система управління якістю. Живе конкурентне середовище, а також зростаючі потреби і розуміння цих потреб у населення сприяє виникненню нових ефективних напрямків доставки активного компонента лікарських препаратів для підвищення Continue reading →

Організація та економіка фармації

Кафедра управління та економіки фармації з технологією  ліків Відповідальний за впровадження – проф. Грошовий Т.А. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 20 год., практичні заняття 70 год., самостійна робота 120 год.   Короткий опис дисципліни. Фармацевтична галузь України динамічно розвивається. Підготовка менеджерів фармації супроводжується постійною зміною нормативно-правових актів, які охоплюють економічну ситуацію в країні. З’явились нові напрямки науки, які не вивчаються на студентській лаві. Виникла необхідність оволодіти елементами організаційно-управлінського аналізу, ефективністю управління організацією, основами ефективності розвитку підприємства в ринкових умовах, складати цільові програми Continue reading →

Технологія ліків

Кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків Відповідальний за впровадження – доц. Белей Н.М. Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 20 год., практичні заняття 70 год., самостійна робота 120 год.   Короткий опис дисципліни. Навчальна дисципліна є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації фармацевтичних працівників, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до викликів практичної фармації в контексті взаємин з іншими суб’єктами фармацевтичної галузі. Метою вивчення дисципліни є комплексна підготовка фахівців, формування у них системи знань про сучасні підходи до створення , Continue reading →