Меню Закрити

Освітньо-професійна програма 229 Громадське здоров’я

Гарант освітньо-професійної програми Громадське здоров'я:
Теренда Наталія Олександрівна,
доктор медичних наук, професор професор кафедри громадського здоров'я та управління охороною здоров'я

Першоджерело багатства країни – у продуктивній силі здоров’я людини.

Йоганн Петер Франк
 Як гарант ОПП, Теренда Наталія Олександрівна використовує Стандарт для забезпечення формування, наповнення та вдосконалення ОПП «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 Громадське здоров’я галузі знань 22 Охорона здоров’я. ОПП ґрунтується на передовому світовому та вітчизняному досвіді підготовки магістрів громадського здоров’я, враховує оперативні функції громадського здоров’я, Закон України «Про систему громадського здоров’я». Гарант ОПП зацікавлена у вивченні думки стейкхолдерів щодо здобуття випускниками програми компетентностей, які дозволять їм бути конкурентоспроможними на ринку праці, забезпечувати розробку здоров’язберігаючих проектів. При вдосконаленні ОПП враховується точка зору здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців стосовно відповідності дисциплін навчальному плану та програмним результатам навчання, рівня задоволеності освітнім середовищем університету, його матеріально-технічним забезпеченням.

Автор і співавтор більше 130 наукових робіт, в тому числі 5 в НМБД SCOPUS. Індекс Гірша 2. Підготувала 2 магістрів медсестринства та 5 магістрів громадського здоров’я. Тематика наукових досліджень Теренди Н.О. повністю співпадає з тематикою наукових досліджень здобувачів.

Член організаційного комітету з підготовки та проведення наукових симпозіумів з міжнародною участю з громадського здоров’я, оперативної/робочої групи з аналізу навчальних програм та тренінгів у сфері громадського здоров’я у ДУ «Центр громадського здоров’я» Міністерства охорони здоров’я України, відповідальний секретар журналу «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України».

Завжди зацікавлена у співпраці із здобувачами, групою забезпечення, академічною спільнотою, стейкхолдерами.

Шановні колеги! Запрошую усіх стейкхолдерів до співпраці щодо реалізації і покращення освітньо-професійної програми Лікувальна справа 222 Медицина 22 Охорона здоров’я, яка забезпечує підготовку магістра медицини (професійна кваліфікація – лікар). Свої пропозиції прошу надсилати на електронну скриньку oleshchuk@tdmu.edu.ua