Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна

Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна

Адреса: майдан Волi 1

Тел.: (0352) 52-39-87

Директор image002 д-р мед. н., проф. Посохова Катерина Андріївна
Заступник директора по навчальній роботі image003 доц. Оксана Іванівна Острівка
Заступник директора по науковій роботі image004 доц. Валентина Володимирівна Черняшова

Положення про ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П.Скакуна

Положення про ЦМК ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П.Скакуна

Кафедра медичної біохімії
Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
Кафедра загальної гігієни та екології

План роботи ВР ННІ фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії 17-18 н.р.

Склад ВР ННІ фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії 17-18 н.р.

Навчально-науковий iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї ім. М.П. Скакуна створений за ухвалою вченої ради Тернопiльського державного медичного унiверситету iменi I.Я. Горбачевського вiд 8 червня 2005 року № 14 та наказом ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського член – кор. НАМН проф. Л. Я. Ковальчука вiд 8 червня 2005 року № 201 з початком функцiонування з 15 липня 2005 року.

Інститут став структурним підрозділом медичного факультету, створювався він з метою підготовки сучасних спеціалістів, які повинні достатньою мірою володіти медичними знаннями і навичками, а також для проведення комплексних наукових досліджень за профілем інституту. На сьогодні основними структурними підрозділами ННІ є три кафедри з їх навчальними приміщеннями, обладнаними відповідно до вимог Положення про освітній процес у ТДМУ, кабінетами і оснащенням; лекційні аудиторії.

Колектив 1

На кожній кафедрі ННІ створено власну бібліотеку навчальної та наукової літератури та комп’ютерний клас, де студенти можуть оволодівати знаннями з предмету, використовуючи віртуальні навчальні та контролюючі комп’ютерні програми, відеофільми, навчальні матеріали, представлені на WEB-порталі університету в системі Intranet та в Moodle тощо.

Кафедри фармакологiї з клiнiчною фармакологією (завідувач кафедри проф. Олещук Олександра Михайлівна, завідувач курсу клiнiчної фармакології проф. Шманько Володимир Васильович), загальної гiгiєни та екології (завідувач проф. Кашуба Микола Олексійович), медичної біохiмiї (завідувач доктор мед. наук Підручна Світлана Романівна) є базовими структурними підрозділами ННІ, вони проводять навчально-виховну і методичну діяльність з навчальних дисциплін декількох спеціальностей та спеціалізацій і здійснюють наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямком. Першим директором 29 серпня 2005 р. на сумісному засіданні колективів кафедр інституту був обраний шляхом таємного голосування на альтеративній основі на той час завідувач кафедри медичної хiмії проф. Гонський Ярослав Іванович. З 2008 р. по 2012 р. посаду директора ННІ обіймав доцент Пашко Костянтин Олександрович. В інституті функціонують Вчена рада, що є дорадчим органом директора інституту, який є головою вченої ради, та циклова методична комісія (ЦМК). Їх засідання проводяться згідно з затвердженими річними планами робіт. На підставі ухвал вченої ради директор інституту видає розпорядження, обов’язкові для виконання викладачами, співробітниками інституту і студентами. На ЦМК розглядаються актуальні питання навчальної та навчально-методичної роботи кафедр інституту. Перше засідання новоствореної вченої ради, до складу якої увійшов 41 викладач, із числа тих, що мали науковi ступенi та вченi звання, відбулося 15.09.2005 р. (протокол №1). Колектив інституту виконує значний обсяг навчальної та наукової роботи. На всіх кафедрах ННІ завершено повний капітальний ремонт приміщень.

Кожна з них оснащена інтерактивними дошками, відеосистемами, комп’ютерами. Всього на кафедрах інституту функціонують 6 інтерактивних дошок, 17 відеосистем, 94 компютери. Все це дозволяє організовувати навчальний процес на найсучаснішому рівні.

класи

Завершено обладнання тематичних класів необхідними для вивчення відповідних тем приладами і апаратурою, заняття у яких проводяться за розробленими алгоритмами внутрішньокафедральних циклів з вивчення дисциплін, що дозволяє викладачам поглиблювати свою спеціалізацію і створити необхідну навчально-матеріальну базу з кожного циклу, а також постійно оновлювати навчально-методичні матеріали з кожного розділу з врахуванням найновіших досягнень науки. У цих умовах студенти мають можливість навчатися у кожного викладача кафедри. Продовжується створення кафедральних баз сучасних навчальних відеофільмів для перегляду їх з використанням відеосистем під час практичних занять та в процесі самостійної роботи студентів.

6

Практичне заняття на кафедрі загальної гігієни та екології

3

Практичні заняття на кафедрі медичної біохімії

9

Практичні  заняття на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією

У ТДМУ продовжує діяти Студія віртуальних навчальних програм. Залучення до цього процесу кваліфікованих програмістів прискорює процес їх створення і дозволяє кафедрам ННІ використовувати їх під час вивчення кожної теми відповідної дисципліни, що суттєво підвищує рівень організації освітнього процесу. На кафедрах ННІ навчання студентів здійснюється за стрічковою системою та системою «єдиного дня». У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти були створені переліки засвоєння практичних навичок, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули) і для належного засвоєння кожної практичної навички на кафедрах ННІ створені навчальні відеофільми. Для оцінювання знань студентів на єдиному тестовому іспиті до кожного практичного заняття створені тестові завдання трьома мовами, які постійно поповнюються і можуть бути ефективно використані для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Відповідні бази тестових завдань подані у Центр незалежного тестування знань студентів і ввійшли у загально університетську базу завдань для проведення єдиних тестових іспитів. База тестових завдань на кафедрах ННІ включає понад 100 тисяч тестів, зокрема на кафедрі фармакології – 35113 шт, на кафедрі загальної гігієни та екології – 33120, на кафедрі медичної біохімії – 41522 шт. Робота з удосконалення тестів проводиться в інституті постійно – вони урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями тощо. Також після кожної екзаменаційної сесії із бази видаляються невалідні тестові завдання та замінюються на нові. На сайтах кафедр у системі Moodle у повному обсязі створені і розміщені всі навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються на них, включаючи презентації лекцій та навчальні відеофільми, матеріали для підготовки до лекцій та практичних занять.  Враховуючи, що на кафедрах ННІ навчаються також іноземні студенти, всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені, крім української, також англійською мовою у вигляді матеріалів для підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, методичних вказівок для студентів, алгоритмів практичних навичок, методичних розробок для викладачів. Вони створені в паперовому та в електронному варіантах, тому студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово. Викладачі ННІ є авторами та співавторами 8 підручників з відповідних предметів, в тому числі національних, та понад 10 навчальних посібників, які використовуються у ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

22

Підручники та навчальні посібники

Наукова робота в ННІ біохімії, фармакології та гігієни ім. М.П.Скакуна проводилася за такими напрямками: планування та виконання дисертаційних робіт; виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт; виконання госпдоговірних робіт; організація та участь у проведенні науково-практичних конференцій; організація та виконання студентських наукових робіт; забезпечення роботи міжкафедральної науково-дослідної лабораторії. Щорічно двічі за рік заслуховувалися звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт; виконання госпдоговірних робіт; своєчасно подавалися звіти про уже виконані науково-дослідні роботи. Постійно розглядалися питання наукової роботи студентів у кафедральних гуртках СНТ. Колективом інституту було отримано близько трьох десятків патентів на винахід, на твір, а також свідоцтва про раціоналізаторські пропозиції. У 2011-2012 рр. проведено капітальний ремонт адміністративного корпусу, у якому розміщується інститут, зокрема всіх кафедр, із заміною покриття даху, підлоги, встановленням підвісних стель, освітлення, ремонтом стін, міжповерхових сходинок та перил, дверей, вікон, виготовленням у власному столярному цеху ТДМУ навчальних та офісних меблів. Між поверхами створено нові композиції на переходах : Клятва Гіппократа; 1000-літня історія української медицини; Медицина. У 2015 році запрацювала лекційна аудиторія №1а з заміною підлоги, освітлення, установленням підвісної стелі, ремонтом стін, установкою комп‘ютера, підвісного відеопроектора, підведенням Інтернет-мережі. У цокольному приміщенні корпусу обладнана роздягальня для студентів. Продовжується облаштування та обладнання нової науково-дослідної лабораторії ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М.П. Скакуна у цокольному приміщенні адміністративного корпусу загальною площею понад 200 м2, яка буде призначена для проведення біохімічних, фармакологічних, токсикологічних, імунологічних досліджень тощо відповідно до принципів GLP (Належної лабораторної практики). Конструкція експериментальної Лабораторії забезпечуватиме належний ступінь розподілу різноманітних видів діяльності та гарантуватиме проведення досліджень кожного виду та отримання достовірних результатів. Для оптимізації наукових досліджень, розширення їх спектру та підвищення  наукового рівня Лабораторію планується поповнити рядом нових приладів: рефрижераторною центрифугою (для фракційного виділення органел клітин та здійснення вивчення мікросомальної, мітохондріальної систем тощо), високоефективним рідинним хроматографом, системами для електрофорезу білків та нуклеїнових кислот, системою для Western-blot аналізу, люмінесцентним мікроскопом, біохімічним аналізатором-автоматом, біохемілюмінометром, гомогенізаторами зразків тканин, аналітичними вагами. Планується також створення лабораторії клітинних культур, яка буде оснащена СО2-інкубатором, інвертованим мікроскопом, ламінарним боксом. На сьогодні для потреб лабораторії придбано двопроменевий спектрофотометр Lambda 25 виробництва фірми Palmer, який введено в експлуатацію. Заплановано: виконання співробітниками кафедр ННІ чотирьох докторських та десяти кандидатських дисертацій; продовження наукових досліджень у рамках кафедральної НДР «Встановлення ефективності препаратів метаболічного типу дії та ентеросорбції при патологічних процесах різної етіології», зокрема вивчення гепатозахисної активності кверцетиновмісних препаратів при експериментальному цукровому діабеті обох типів, обґрунтування застосування нового складу лікарської форми парацетамолу з тіотриазоліном, встановлення ролі системи оксиду азоту у порушеннях функції внутрішніх органів та патогенезі акушерської патології при експериментальному антифосфоліпідному синдромі (науковий керівник проф. К.А. Посохова); продовження наукових досліджень у рамках міжкафедральної НДР “Клініко-епідеміологічне та імунологічне обгрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях”, зокрема вивчення можливостей корекції патологічних проявів при респіраторному дистрес-синдромі за допомогою засобів з антигіпоксичною активністю; виконання міжкафедральної науково-дослідної роботи на тему “Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних і біогенних токсикантів в біологічних системах”(науковий керівник проф. М.М. Корда).  За останні роки науковці ННІ взяли участь у дослідженнях з трьох госпдоговірних тематик загальним бюджетом понад 200 тис. грн.

Викладачі кафедр багато уваги приділяють національно-виховній та патріотичній роботі. Вони є кураторами студентських груп як вітчизняних, так і іноземних студентів.

44

Виховна робота з студентами

Колектив інституту здійснює благочинну діяльність, надаючи допомогу дітям у сиротинцях, дітям з вадами зору тощо. Регулярно здійснюється волонтерська допомога бійцям, які перебувають в АТО, та їх сім’ям.

У періодичних виданнях, зокрема у газетах «Медична академія», «Університетська лікарня» та ін. часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є професорсько-викладацький склад ННІ.

Колектив інституту продовжуватиме подальшу модернізацію освітнього процесу на засадах наукової та інноваційної діяльності, використання високотехнологічних методів інформатизації та комп’ютерних технологій; підвищуватиме рівень наукових досліджень до вищих світових стандартів, їх планування і здійснення  відповідно до вимог сучасності та запитів майбутнього; сприятиме гармонійному розвитку фахових, моральних та фізичних якостей майбутнього лікаря.