Меню Закрити

Молодих науковців і студентів ТДМУ запрошують на конференцію до Одеси

Міжнародний гуманітарний університет, Одеський медичний інститут, кафедра загальної та клінічної фармакології запрошують шановних колег, молодих науковців, аспірантів та студентів взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», яка присвячена 140 річчю з дня народження видатного одеського офтальмолога академіка Володимира Філатова та Дню Фармацевта.

Конференція відбудеться 25 вересня 2015 року у Міжнародному гуманітарному університеті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тематичні напрями в роботі конференції:

 1. Сучасні напрямки розвитку фармації та фармацевтичного виробництва.
 2. Проблеми інформаційного та матеріально-технічного забезпечення фармації.
 3. Сучасні напрямки розвитку біонеорганічної, біоорганічної, біологічної та медичної хімії.
 4. Виховна робота у медичному вищому навчальному закладі як складова професійної підготовки майбутніх медичних фахівців.

Адреса оргкомітету: Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету, Фонтанська дорога, 23А.

Матеріали до конференції подавати до 10.09.2015 к.х.н. В. А. Бачерікову, поштою, персонально або за ел. адресою: valeriy_bacherikov@yahoo.com

ОРГКОМІТЕТ:

Голова оргкомітету – директор ОМІ Міжнародного гуманітарного університету, доктор медичних наук, професор Пекліна Галина Петрівна.

Заступник голови – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та клінічної фармакології ОМІ Міжнародного гуманітарного університету Антіпов Микола Григорович.

Відповідальний секретар оргкомітету – кандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної фармакології ОМІ Міжнародного гуманітарного університету Бачеріков Валерій Анатолійович.

Електронна адреса: valeriy_bacherikov@yahoo.com

За матеріалами конференції планується видання збірника доповідей Конференції на засадах самофінансування.

Просимо надати Матеріали до оргкомітету не пізніше, ніж 10 вересня 2015 року у печатному та електронному вигляді.

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 10 вересня 2015 року організаційний внесок (для покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції) у розмірі 150 гривень.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Обсяг оригінальної статті – без ліміту, тез та коротких повідомлень – 1-3 сторінки.
 2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал (текст, рисунки, схеми, діаграми, таблиці тощо) повинні подаватися одним файлом.
 3. Поля текстового документу з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Посилання на літературу необхідно зазначати безпосередньо в тексті у квадратних дужках порядковим номером використаного джерела.
 4. Розширений варіант доповіді (як наукова стаття) може також бути опублікований у Науковому віснику міжнародного гуманітарного університету (серія «Медицина.») на загальних засадах за поданням автора (авторів).

Схема написання тез або статті:

 • УДК (у лівому верхньому куті аркуша);
 • автор(и) (прізвище, ініціали, наукова ступінь, наукове звання, місце роботи, у правому верхньому куті аркуша);
 • назва статті (у центрі заголовними буквами, жирним шрифтом);
 • анотація мовою статті та робочими мовами конференції (до 100 слів);
 • ключові слова мовою статті та робочими мовами конференції (3-10 слів);
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку;
 • література (оформлення згідно вимог ДСТУ);
 • в кінці тексту двома мовами – російською (якщо текст викладено українською) та англійською вказується прізвище та ініціали автора та назва статті.

Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів:

 • формат А4;
 • поля з усіх сторін – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль 14 з інтервалом 1,5;
 • між словами 1 пробіл;
 • розділові знаки прив’язуються до попереднього слова;
 • без колонок, без виносок;
 • вирівнювання тексту за допомогою табуляції і пробілів не припустимо.

Приклад оформлення матеріалів:

УДК: 616.5-001/-002-036.65-07

Бондаренко Г. М.,

доктор медичних наук, професор,

завідувач відділом інфекцій, що передаються статевим шляхом

ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» (м. Харків).

Бочарова В. В.,

асистент кафедри

дерматовенерології та косметології

Запорізького державного медичного університету.

РАННЯ ДІАГНОСТИКА ЗАГОСТРЕНЬ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ

Анотація. Визначено, що у хворих атопічним дерматитом ….

  Ключові слова: атопічний дерматит,

   Тут має починатися текст. Таблиці слід оформляти за приведеним зразком. Зовнішні границі слід застосовувати тільки для першої, титулів колонок та останньої горизонтальної лінії.

Таблиця 1. Динаміка якості життя та ситуативної тривожності хворих на вульгарний псоріаз в залежності від схем лікування.

Показник Здорові Хворі до лікування Хворі через 3 місяці від початку лікування
Порівняльна група Основна група
Інтегральний показник якості життя а 1,33±0,10 1,98±0,10в 1,71±0,11в, г 1,32±0,10г, д
Оцінка стану ситуативної тривожності б 41,8±0,94 48,65±0,86c 47,32±1,12c 42,12±1,37d, e

Примітки: a) за С. І. Довжанским; б) за Спілбергером; в) достовірна різниця (Р<0,05) у порівнянні зі здоровими.

Література

 1. Клиническая иммунология и аллергология: пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей / Г. Н. Дранник. – Киев : ООО Полиграф плюс, 2010. – 552 с.
 2. Бичкова С. А. Цитокіновий статус та динаміка основних показників запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом / С. А. Бичкова // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2009. – № 4. – С. 66–68.