Меню Закрити

Фармакогнозія

Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою

Відповідальний за впровадження – проф. Марчишин С. М.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 20 год., практичні заняття 70 год., самостійна робота 120 год.

 

Короткий опис дисципліни – «Фармакогнозія» ̶ одна з профільних дисциплін, циклу професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 226 Фармація. Вона забезпечує майбутньому фахівцю всебічні знання з лікарських рослин, лікарської рослинної сировини (ЛРС), сприяє формуванню необхідного світогляду щодо раціонального використання природних рослинних ресурсів. Крім цього, фармакогнозія – це високоспеціалізована прикладна наука, яка вивчає біологічні, біохімічні і лікарські властивості рослин, природної сировини та продуктів з неї. Засоби рослинного походження є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і за кордоном, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й має стійку тенденцію до зростання. Навчальна дисципліна формує в аспірантів поглибленні знання і практичні навички, які необхідні для здійснення висококваліфікованої професійної діяльності в області фармакогностичного аналізу, а також вирішенню професійних завдань в області самостійної науково-дослідницької діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лікарські рослини, лікарська рослинна сировина, а також деякі продукти рослинного і тваринного походження як джерела лікарської сировини. Сучасна фармакогнозія базується на хімічній класифікації біологічно активних речовин (БАР), знайомить аспірантів із закономірностями поширення їх в природі та шляхами біосинтезу.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно та недвозначно доносити свої висновки та знання, обґрунтовуючи їх, до фахової та не фахової аудиторії.

Загальні компетентності

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • прагнення до збереження навколишнього середовища;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професії;
 • здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися другою мовою;
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності

 • здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP);
 • здатність організовувати, забезпечувати і проводити аналіз лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в аптечних закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях фармацевти-них підприємств відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших нормативно-правових актів;
 • здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я;
 • здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних методів контролю.