Menu Close

University Symbols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNMU Anthem

Lyrics by A.Vykhrushch

Words by Yu. Kitsyla

 

TNMU Anthem mp3

TNMU Anthem

Anniversary Faleristics

Фалеристика