Меню Закрити

Постановою КМУ від 03.05. 2024 № 507 внесено зміни до низки нормативно-правових актів з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів

Вчене звання .  Внесено зміни до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою КМУ від 19.08.2015 № 656. Новим п. 22 передбачено, що особа, яка має вчене звання, може добровільно відмовитися від відповідного вченого звання, подавши до МОН заяву в довільній формі, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально. Особа може надіслати заяву в електронній формі з накладенням КЕП. Протягом десяти робочих днів із дня надходження заяви МОН скасовує рішення про присвоєння вченого звання та визнає атестат недійсним, про що видається наказ, який розміщується на офіційному вебсайті МОН.

Рішення про присвоєння особі вченого звання скасовується й атестат визнається недійсним у разі набрання чинності наказом МОН щодо добровільної відмови цієї особи від наукового ступеня.

Присудження ступеня доктора філософії та доктора наук По-перше, внесено зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 № 261 (далі — Порядок № 261).

1. Уточнено, що провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти здійснюється закладами на підставі отриманої ліцензії. Якщо окремі елементи освітньо-наукової програми забезпечуються іншим закладом, то під час ліцензування освітньої діяльності закладу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та під час акредитації відповідної освітньо-наукової програми враховуються показники спільного наукового потенціалу двох закладів (зокрема, показники кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення). До загального ліцензованого обсягу зараховуються особи, які здобувають ступінь вищої освіти доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою).

2. Уточнено, за якими результатами здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (оновлений п. 17 Порядку № 261).

3. Згідно з п. 24 Порядку № 261, якщо заклад не отримав сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми або у закладі закінчився строк дії сертифіката про акредитацію такої програми, здобувач переводиться до іншого закладу, в якому відповідна освітньо-наукова програма акредитована. Також ця норма визначає інші питання, пов’язані з таким переведенням.

4. Здобувач, який був відрахований із закладу до завершення навчання за відповідною освітньо-науковою програмою за власним бажанням, на підставі невиконання індивідуального навчального плану, порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання, або у зв’язку з іншими випадками, передбаченими законом, може бути поновлений на навчання у цьому закладі на той рік підготовки, з якого здобувач був відрахований, в межах ліцензованого обсягу.

По-друге, внесено зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 12.01.2022 № 44. Загалом вони пов’язані з організаційними питаннями присудження ступеня. Крім того, новим абз. 3 п. 52 цього Порядку передбачено, що в разі виявлення Національним агентством в дисертації, наукових публікаціях, зарахованих за її темою, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у осіб, яким за рішенням МОН затверджено рішення ради про присудження ступеня доктора філософії, копію ухваленого рішення надсилають протягом трьох робочих днів до МОН. На підставі рішення Національного агентства МОН розглядає питання щодо скасування свого рішення про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії та позбавлення особи наукового ступеня доктора філософії.

По-третє, внесено зміни до Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою КМУ від 17.11.2021 № 1197.

1. Уточнено, що МОН затверджує/скасовує рішення докторських рад про присудження наукового ступеня доктора наук на підставі рішення атестаційної колегії МОН і видає дипломи/відмовляє у видачі дипломів доктора наук.

2. Зазначено, що документом, який засвідчує присудження наукового ступеня доктора наук, є диплом доктора наук, що виготовляється відповідно до технічного опису, затвердженого МОН.

3. Уточнено, що керівники закладів вищої освіти (наукових установ) та їх заступники за основним місцем роботи здобувача, або за місцем виконання докторської дисертації, або за місцем отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення її результатів та затвердження теми докторської дисертації та/або за місцем її захисту не можуть призначатися опонентами.

4. Визначено, що про ухвалене МОН рішення про скасування рішення докторської ради про присудження наукового ступеня доктора наук протягом десяти робочих днів інформується Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. У разі позбавлення особи наукового ступеня протягом десяти робочих днів МОН інформує про ухвалене рішення Національне агентство.

Більше за посиланням: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-z-pytan-pidhotovky-ta-atestatsii-t30524–