Меню Закрити

Освітньо-професійна програма Лікувальна справа

nimble_asset_oleshchuk

Гарант освітньо-професійної програми Лікувальна справа:
Олещук Олександра Михайлівна,
доктор медичних наук, професор, завідувачка
кафедри фармакології з клінічною фармакологією

Як гарант, Олександра Олещук на основі Стандарту забезпечує формування, виконання та оновлення ОПП «Лікувальна Справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я. Вдосконалення освітньої програми відбувається шляхом вивчення передового світового та вітчизняного досвіду підготовки магістрів медицини, вивчення та врахування думки стейкхолдерів стосовно спроможності адаптації випускників до ринку праці та надання ними конкурентоспроможних компетентностей, урахування точки зору здобувачів вищої освіти стосовно відповідності дисциплін навчальному плану та програмним результатам навчання, рівня задоволення освітнім середовищем університету.
Олександра Олещук активно поєднує наукову, навчально-методичну та суспільну роботу. Вона є фахівцем в галузі фармакології, клінічної фармакології та оцінки медичних технологій. Автор понад 300 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі 14 підручників і навчальних посібників. Індекс Гірша – 8. Під її керівництвом захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 222 Медицина 22 Охорона здоров’я. Член експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів із теоретичної і профілактичної медицини та фармації. Член спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01. Голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України (2016-2021), член робочої групи МОЗ України з питань формування Національного переліку основних лікарських засобів.
Метою освітньої програми є забезпечення підготовки магістра медицини, професійна кваліфікація лікар, який зданий застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння зі загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних, патологічних станів і захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи.
Унікальність освітньої програми полягає у можливостях практично-орієнтованого та симуляційного навчання. Вільна траєкторія студента дозволяє удосконалювати знання та вміння із врахуванням майбутньої спеціалізації. Побудована на компетентнісному підході до навчання. Можлива до реалізації українською та англійською мовами.
Цілі навчання: Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння для вирішення типових і складних задач, у тому числі дослідницького та інноваційного характерів у сфері медицини; створення для студентів умов для саморозвитку, професійного становлення, культурного та духовного пошуків; забезпечення можливостей формувати свою індивідуальну траєкторію освіти, враховуючи принципи студентоцентрованого навчання; здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Шановні колеги! Запрошую усіх стейкхолдерів до співпраці щодо реалізації і покращення освітньо-професійної програми Лікувальна справа 222 Медицина 22 Охорона здоров’я, яка забезпечує підготовку магістра медицини (професійна кваліфікація – лікар). Свої пропозиції прошу надсилати на електронну скриньку oleshchuk@tdmu.edu.ua